in

Keluarga Sukhinah dalam Agama Hindu

Keluarga Sukhinah dalam Agama Hindu

Keluarga Sukhinah dalam Agama Hindu


Anak yang jahat sama dengan pohon kering di tengah hutan, karena
pergeseran dan pergesekan, keluar apinya, lalu membakar seluruh hutan, akan
tetapi anak yang baik sama dengan pohon cendana yang tumbuh di dalam
lingkungan hutan, kera, ular, hewan berkaki empat, burung dan kumbang datang
mengerubunginya (Nitisastra XII. 1).
Semua agama selalu mengajarkan tentang kebajikan (dharma) tidak ada
satupun agama yang mengajarkan tentang keburukan (adharma), baik dalam
menjalani kehidupan maupun dalam berkeluarga. Dalam ajaran agama Hindu
sebuah keluarga dikatakan sejahtera dan bahagia itu dimulai dari sebuah
perkawinan yang sah sehingga bisa dikatakan sebagai keluaga yang Sukhinah,
karena cikal bakal dari sebuah keluarga dasarnya adalah perkawinan antara
wanita dan lelaki sehingga menghasilkan katurunan. Telah menjadi kodratnya
sebagai mahluk sosial bahwa setiap laki-laki dan wanita mempunyai naluri untuk
saling mencintai dan saling membutuhkan dalam segala bidang. Sebagai tanda
seseorang menginjak masa ini diawali dengan proses perkawinan. Perkawinan
merupakan peristiwa suci dan kewajiban bagi umat Hindu, dalam Manava
Dharmasastra IX.


Berdasarkan kedua sloka di atas nampak jelas bahwa agama Hindu
tidak menginginkan adanya perceraian, bahkan sebaliknya, dianjurkan agar
perkawinan yang kekal hendaknya dijadikan sebagai tujuan tertinggi bagi
pasangan suami istri. Dengan terciptanya keluarga sejahtera juga bahagia dan
kekal, maka kebahagiaan yang kekal akan tercapai pula. Ini sesuai dengan ajaran
Veda dalam kitab Manava Dharma sastra III. 60, sebagai berikut:
“Samtusto bharyaya
bharta bhartra tathaiva ca,
Yasminnewa kule nityam
kalyanam tatra wai dhruwam”
Terjemahan:
“Pada keluarga di mana suami berbahagia dengan istrinya dan demikian
pula sang istri terhadap suaminya, kebahagiaan pasti kekal.
Demikian beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk bisa dijadikan
sebagai acuan ke depan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, agar bisa
mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia (Shukinah) seperti apa yang
menjadi tujuan agama Hindu yang tertuang dalam kitab suci Veda.
a. Tolak Ukur Keluarga Sejahtera dan Bahagia (Sukhinah) Menurut
Hindu
Sejahtera dan bahagia adalah suatu keadaan di mana rohani (jiwa) terbebas
dari penderitaan, di mana jiwa dalam keadaan tenteram dan damai (santhi).
Dalam agama Hindu terciptanya kebahagiaan lahir dan batin sehingga bisa
disebut dengan jagadhita yaitu kesejahteraan terpenuhinya segala kebutuhan
lahiriah yang berupa sandang, pangan dan papan. Suatu keluarga sejahtera
kalau terpenuhinya segala keperluan hidup sehari-hari dalam bentuk materi.
Namun keluarga yang sejahtera ini belum tentu menikmati kebahagiaan. Ada
kalanya suatu keluarga yang sangat minim terpenuhinya keperluan materinya,
tetapi menikmati kebahagiaan. Karena itulah, kesejahteraan dan kebahagiaan ini
haruslah seimbang. Keseimbangan yang harmonis ini dapat menjadikan keluarga
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti 307
itu sejahtera, tenteram dan damai: ini berarti kebahagiaan lahir batin yang
merupakan tujuan utama perkawinan itu benar-benar dapat di capai sehingga
bisa dikatakan keluarga sejahtera (Sukhinah).
Demi terwujudnya dan terpeliharanya rumah tangga/keluarga yang
sejahtera, kiranya perlu menyadari dan mengetahui tentang unsur dan kriteria
rumah tangga yang menjadi tolak ukur keberhasilan didalam mewujudkan
rumah tangga yang sejahtera dan juga bahagia. Unsur rumah tangga sejahtera
dan bahagia (Sukhinah) menurut Hindu yaitu sebagai berikut:

 1. Kecintaan
  Cinta adalah dorongan yang sangat kuat sekali yang timbul dari dasar
  hati yang paling dalam untuk membahagiakan obyek itu sendiri, dengan tidak
  melihat kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri obyek tersebut dan mau
  menerimanya dalam keadaan yang bagaimana pun juga.
  Ye dharmawewa prathanam caranti
  Dharmena labdhwà tu dhanàni loke,
  Dàrànawàpya kratubhiryajate
  Teûà mayam caiwa paraçca lokaá.
  Nihan lwirnikang wwang sukha mangke, sukha dlàha, hana ya mangabhyasa
  dharmasàdhana, ri telasnyan paripórna kadamelaning dharmasàdhana denya,
  mangarjana ta ya artha, dharmatah denyangàrjana, mastri pwa ya, mamukti
  wisaya, dharma ta denya, musah mayajña ta ya, dewayajña, pitrayajña, ikang
  wwang mangkana, yatika sukha mangke, sukha dlaha ngaranya.
  308 Kelas XI SMA/SMK Kurikulum“13
  Terjemahannya:
  Beginilah macamnya orang yang memperoleh senang sekarang dan musuh
  kemudian: orang itu membiasakan melakukan dharma, sesudahnya sempurna
  melaksanakan dharma itu olehnya, maka berikhtiarlah ia memperoleh hartha
  kekayaan, dengan dharma pula ia berusaha, lalu ia beristri, mengenyam
  kenikmatan duniawi: dharma pula landasannya, dan kemudian ia melaksanakan
  yajña, dewa yajña, pitra yajña: orang yang demikian perilakunya, menikmati
  kebahagiaan sekarang dan kesenangan kemudian namanya (Sarasamuçcaya,
  275).
  Keluarga sukinah dapat dibangun oleh setiap orang yang senang melihat
  orang senang dan juga senang dilihat orang senang. Demikianlah selalu
  perilakunya.
 2. Kegembiraan Tidak Menanggung Papa dan Dosa
  Kegembiraan merupakan suatu harapan dalam sebuah rumah tangga.
  Keluarga yang gembira adalah keluarga yang sehat lahir dan batin. Kegembiraan
  dapat menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di dalam rumah tangga.
  Yang baik dalam berumah tangga adalah selalu berusaha untuk menyelesaikan
  permasalahan-permasalahan rumah tangga dengan gembira. Marah adalah
  musuhnya kegembiraan itu, oleh karenanya agar kegembiraan itu dapat
  diwujudkan perangilah kemarahan bangunlah kegembiraan. Sarasamuçcaya
  menjelaskan sebagai berikut:
  Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti 309
  Krodho waiwasyato mrtyuståûóa
  waitaranì nadì,
  wìdyà kàmadughà dhenuh sansoso
  nandanam wanam.
  Lawan ta waneh, iking krodha sinanggah mrtyu ngaranya, mangkana
  iking tåûóà, ya ika lwah waitarini ngaranya, atyanta bìbhatsa, durgama
  towi, atyanta ring tis, atyanta ring panas wwainya, iking tåûóà ta wastu ning
  waitarini ngaranya, kuneng sang hyang aji, sang hyang rahayajnana, sira
  lembu mametwaken sakahyun: kunang ikang kasantosan, ya ika nandanawana
  ngaranya, atyanta ring konangunang.
  Terjemahannya:
  Lain daripada itu, kemarahan itu dianggap maut namanya, demikian pula
  halnya keterikatan ini, yang ini (diumpamakan) sungai watarini namanya, sangat
  menjijikkan keadaannya, sesungguhnya sukar disebrangi, (kadang kala) sangat
  sejuknya, sangat panas airnya: sesungguhnya trsna (keterikatan) itulah sebagai
  wujudnya yang dinamakan sungai watarini: adapun dharmasastra itu, kitab
  upanisad, itu merupakan lembu yang dapat mengeluarkan segala keinginan:
  adapun kepuasan itu, adalah taman Nandawana namanya, yang sangat
  menggairahkan atau menggembirakan (Sarasamuçcaya, 104).
  310 Kelas XI SMA/SMK Kurikulum“13
  Demikianlah kegembiraan hendaknya selalu diusahakan oleh seseorang
  yang sudah tentu berdasarkan dharma/kebenaran, dengan demikian, maka dalam
  keluarga yang bersangkutan dapat terwujud keluarga Sukhinah yakni keluarga
  yang sejahtera, bahagia, dan ceria.
 3. Kepuasan
  Pernyataan rasa syukur terhadap semua anugrah Tuhan Yang Maha Esa/Ida
  Sang Hyang Widhi Wasa yang harus diwujudkan dengan prilaku sehari-hari agar
  dapat mencapai kesempurnaan hidup dan kepuasan batin. Dengan membangun
  rasa syukur terhadap hasil yang telah dicapai maka akan dapat memberikan
  “kepuasan”. Apabila dalam rumah tangga tidak dilandasi oleh dharma maka
  rumah tangga akan diselimuti oleh nafsu indria yang akan mengantarkan rumah
  tangga tersebut dalam jurang kehancuran. Dalam rumah tangga ada tiga hal yang
  harus disyukuri sebagaimana yang termuat dalam Kitab Canakya Nitisastra VII.
  4 sebagai berikut:
  Santosa trisu kartavyah,
  Swadare bhojane dhane.
  Terjemahannya:
  Bersyukurlah dengan tiga hal yaitu: dengan istri sendiri, makanan yang ada
  dan rejeki yang diperoleh.
  Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti 311
  Kepuasan hidup itu dapat ditemukan di manapun kita berada, oleh karenanya
  olahlah diri untuk mendapatkannya. Kitab Nitisastra menjelaskan sebagai
  berikut:
  Ikàng dómadi janma rópa maka bhósananika sumilih tékeng sabhà,
  Surópa maka bhóûaóanya kula çuddha piniliha merék ri jöng haji,
  Suwastra maka bhósanane kula minukya sira téka ri màdhyaning sabdhà,
  Suçàstra maka bhuûaóa kûama mahangrésépi manahi sang maharddhika.
  Terjemahannya:
  Orang yang rupawan nampak bersinar dalam pergaulan, orang rupawan dan
  berdarah bangsawan dapat menghadap raja, dengan pakaian yang bagus, dapat
  kita berlaku gagah dan dalam pergaulan kita dianggap terkemuka, orang yang
  terpelajar suka mengampuni dan dapat menawan hati orang-orang terkemuka
  (Nitisastra, 3.4)
  Selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:
  Masépi tikang waktra tan amucang wwang,
  Masépi tikang wecma tan ana putra,
  Masépi tikang desa tan ana mukya,
  Sépinikanang try apupul ling anartha.
  312 Kelas XI SMA/SMK Kurikulum“13
  Terjemahannya:
  Sepi mulut yang tiada memakan sirih, serba sepi rumah yang tiada kanakkanaknya, serba sepi desa yang tidak ada kepalanya, tiga di antara kesepian itu
  dijadikan satu terdapat pada orang yang tiada beruang (tanpa artha) (Nitisastra,
  V.4)
  Demikianlah kepuasan hidup ini dapat tercapai berlandaskan dharma, oleh
  setiap orang yang mengusahakannya. Dalam berumah tangga ada tiga hal yang
  harus disyukuri karena dapat memberikan kepuasan dalam kehidupan ini, di
  antaranya adalah istri, anak-anak, dan artha benda.
  Manusia dalam hidup ini selalu mengembangkan keinginannya dan tidak
  ada manusia yang tidak punya keinginan. Ada yang mempunyai keinginan
  untuk makan dan minum yang enak-enak, ingin kaya raya, ada yang hanya ingin
  menghumbar hawa nafsu, ada juga yang ingin selalu dekat dengan Tuhan. Namun,
  nafsu haus dan lapar, menghumbar hawa nafsu, nafsu untuk kaya tidak mungkin
  dipenuhi secara maksimal. Karena nafsu itu diibaratkan dengan api semakin
  disiram minyak ia semakin besar. Oleh karena itu, nafsu harus dikendalikan
  karena kalau tidak, akan dapat menimbulkan bencana yang tidak diinginkan.
  Nafsu dapat dikendalikan dengan selalu bersyukur seperti yang disebutkan di
  atas dalam Canakya Nitisastra:
  a. Bersyukur terhadap harta yang diperoleh sesuai dharma yang akan mampu
  membangun keluarga yang bahagia.
  b. Bersyukur terhadap makanan yang telah disiapkan dalam rumah tangga.
  Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti 313
  Makanan yang dimasak dengan tujuan menghidupi anggota keluarga akan
  memberikan nilai spiritual yang sangat tinggi karena sebelum dihidangkan
  diawali dengan yajna sesa sehingga yang menikmati makanan itu, akan
  terlepas dari papa dosa. Sehingga seorang anggota keluarga pantang untuk
  menghina masakan yang dihidangkan dalam rumah tangga. Sedangkan
  makanan siap saji yang dibeli di pasar, cara masak dan tujuan membuatnya
  berbeda dengan masakan dalam rumah tangga karena tujuannya itu adalah
  untuk bisnis semata.
  c. Bersyukur dengan istri sendiri. Pada sekarang ini, banyak hal yang
  mengakibatkan terjadinya perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan
  pengkhianatan terhadap tujuan dari suatu perkawinan. Istri sering diibaratkan
  sebagai sungai yang hatinya selalu berliku-liku perlu mendapatkan perhatian
  yang khusus bagi seorang suami sehingga hatinya bisa tetap lurus dengan
  komitmen yang telah diikrarkan pada waktu perkawinan. Sebaliknya suami
  juga sangat penting dan perlu berhati-hati, karena sebagai suami yang baik
  patut selalu waspada agar terhindar dari kehancuran.
  d. Kedamaian
  Unsur kedamaian berarti tidak adanya perasaan yang mengancam dalam
  hidupnya. Hidup di zaman kali-yuga, ibarat ikan hidup di air yang keruh di
  mana pandangan terhalang oleh keruhnya air. Oleh karena itu, banyak yang
  salah melihat sehingga temannya yang hitam bisa dilihat kuning sehingga
  kehidupan temannya yang kurang harmonis bisa dilihat harmonis. Pandangan
  manusia dihalangi oleh gelapnya adharma yang sangat kuat pengaruhnya
  314 Kelas XI SMA/SMK Kurikulum“13
  dalam hidup pada zaman kali. Manawa Dharmasastra menyatakan dharma
  pada zaman kali-yuga hanya berkaki satu sedangkan adharma berkaki
  tiga. Kekuatan adharma itulah yang menjadi penghalang sehingga orang
  sering keliru melihat kebenaran. Banyak yang benar dipandang sebagai
  ketidakbenaran, demikian juga sebaliknya. Terhalangnya hati nurani
  menyebabkan munculnya kekuasaan Panca klesa yaitu: kegelapan, egois,
  hawa nafsu, kebencian, takut akan kematian. Akibatnya banyak manusia
  saling bermusuhan dan terkadang musuh sering kelihatannya seperti teman.
  Dalam Canakya Nitisastra IV.10 menyebutkan ada tiga hal yang
  menyejukkan hati yang menjadi andalan untuk membangun kedamaian tanpa
  adanya permusuhan yaitu sebagai berikut :
  Samsara tapa dagdhanam, Trayo sisranti hetavah,
  Apatyah ca kalatran ca, Satam sanggatir ewa ca.
  Terjemahan:
  Dalam menghadapi kedukaan dan panasnya kehidupan duniawi ada tiga hal
  yang menyebabkan hati orang menjadi damai yaitu anak, istri dan pergaulan
  dengan orang suci.
  Anak adalah merupakan curahan kasih sayang, lebih-lebih anak yang patuh
  dan berbakti kepada orang tua. Meskipun marah orang tuanya kepada anaknya
  sebenarnya bukanlah karena kebencian tetapi keinginan orang tua menjadikan
  Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti 315
  anaknya yang sukses. “Norana sih manglwehane atanaya” yang artinya tidak ada
  cinta kasih yang melebihi kasih orang tua kepada anaknya. Carilah kedamaian
  hati dalam dinamika kehidupan bersama anak dan istri/suami. Dinamika inilah
  yang akan mewujudkan kedamaian dalam rumah tangga.
  e. Ketenteraman
  Ketenteraman dalam keluarga akan didapat apabila anggota keluarga
  memiliki kesehatan sosial. Kemampuan untuk melakukan hubungan
  sosial dengan tetangga kiri, kanan, belakang dan depan merupakan suatu
  kebutuhan setiap keluarga. Semuanya ini didasarkan oleh ajaran Dharma
  dengan berpegang pada pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik, maka
  akan dapat melakukan kerja sama dengan baik. Hubungan sosial yang
  baik akan mempengaruhi perasaan setiap pribadi dan akan mendapat
  perlindungan jika ada sesuatu yang akan mencelakakan rumah tangganya.
  Hubungan kerja sama dalam ajaran agama hindu mutlak ada dalam rumah
  tangga sehingga sesama akan merasakan saling menjaga dan melindungi.
  Dalam kitab Niti Sastra dilukiskan bagi orang yang mau kerja-sama seperti
  singa dan hutan. Keduanya memiliki kehidupan yang berbeda tetapi mampu
  bekerja sama. Singa menjaga hutan, akan tetapi ia selalu dijaga oleh
  hutan. Jika singa dengan hutan berselisih, mereka marah, lalu singa akan
  meninggalkan hutan. Maka hutan akan dirusak dan dibinasakan oleh orang,
  pohon-pohon ditebangi, maka singa akan lari sembuyi di dalam jurang
  di tengah ladang, yang akhirnya diserbu dan binasakan oleh orang. Kitab
  Nitisastra menjelaskan sebagai berikut:
  316 Kelas XI SMA/SMK Kurikulum“13
  Singhà rakûakaning halas, halas ikangrakûeng harì nityaça,
  singhà mwang wana tan patót pada wirodhàngdoh tikang keçari,
  rug bràûþa ng wana denikangjana tinor wrékûanya çiróapaðang,
  singhànghàt ri jurangnikang tégal ayón sanpun dinon durbala.
  Terjemahannya:
  Singa adalah penjaga hutan, akan tetapi juga selalu dijaga oleh hutan, Jika
  singa dengan hutan berselisih, mereka marah, lalu singa itu, meninggalkan
  hutan. Hutannya dirusak binasakan orang, pohon-pohonnya ditebangi sampai
  menjadi terang, Singa yang lari bersembunyi didalam curah, ditengah-tengah
  ladang, diserbu orang dan dibinasakan (Nitisastra, I.10).
  Bertolak dari sloka ini, maka setiap rumah tangga harus sehat sosial yang
  ditandai dengan kemauan bekerja sama yang dilandasi oleh ajaran Tat Twam Asi
  sehingga kalau ada kesalahan ucapan dan perbuatan maka saling memaafkan,
  sehingga rasa permusuhan tidak ada dalam hati. Disamping itu juga ketaatan
  terhadap norma hukum sehingga bhatin terasa tenteram akan muncul dengan
  sendirinya karena ada rasa saling melindungi.
  Selain kelima hal yang disebutkan di atas, ada juga beberapa hal yang
  menjadi tolak ukur sebuah keluarga dikatakan sejahtera menurut Hindu, yaitu
  ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
  a. Melakukan penghematan, pepatah mengatakan bahwa hemat itu pangkal
  kaya, jadi inilah yang mesti dilakukan untuk bisa menjadikan sebuah
  keluarga sebagai keluarga yang bahagia, dengan menghemat uang yang kita
  Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti 317
  peroleh kita bisa mengantisipasi hal-hal/ kemungkinan terburuk yang tidak
  terduga dalam kehidupan, dengan selalu mengucap syukur kepada Ida Sang
  Hyang Widhi atas rejeki yang kita peroleh, seperti yang dijelaskan dalam
  sloka Atharva Veda mandala XIX, Sukta 8, Sloka 2, yaitu :
  Yogam Pra Padye Ksmam Ca
  Terjemahan:
  Semoga kami memperoleh uang dan melestarikannya (menghematkannya)
  Selain itu hal penting yang harus diperhatikan, bahwa kekayaan yang kita peroleh
  harus berdasarkan/berlandaskan dharma.
  b. Mengucap syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha
  Esa dan rejeki yang diperoleh harus tanpa dosa. Bersyukurlah kepada Tuhan
  dengan apa yang telah kita peroleh dan jangan melakukan suatu pekerjaan
  dengan melakukan dosa, karena itu akan menjadi karma untuk diri sendiri,
  baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Dengan selalu mengucap
  syukur kita akan selalu mendapat berkah dari Ida Sang Hyang Widhi, seperti
  yang dinyatakan dalam sloka Rg Veda.10.37.11, yaitu:
  Tad asme sam yor arapo dadhatana
  Terjemahan:
  Ya Tuhan, berkahilah kami dengan kebahagian dan kesejahteraan (yang
  diperoleh) tanpa dosa.
  318 Kelas XI SMA/SMK Kurikulum“13
  c. Usahakan agar terbebas dari hutang, sejak lahir seseorang telah terikat oleh
  hutang, jadi jika bisa usahakanlah untuk tidak telalu banyak terikat akan
  hutang. Agar bisa mewujudkan kesejahteraan dalam lingkungan rumah
  tangga seperti apa yang dinyatakan dalam Atharva VedaVI.117.3, yaitu:
  Arna Asmin Arnah Prasmin, Triye Loke Arnah Syama
  Terjemahan:
  Hendaknya kami bebas dari hutang di dunia ini, di dunia yang lain dan di
  dunia berikutnya nanti.
  Jadi, diri sendirilah yang harusnya lebih bisa menentukan untuk tidak terus
  menerus terikat akan hutang hidup di zaman kali yuga agar bisa menjadikan
  sebuah keluarga yang sejahtera, karena jika terus menerus terikat oleh hutang,
  maka sangat tidak biasa dikatakan sebuah keluarga sebagai keluarga yang
  sejahtera karena ada beban pikiran yang tertanam dalam dirinya sehinga membuat
  ketidaknyamanan dalam hidup.
  Dapat disimpulkan keluarga yang sejahtera merupakan keluarga yang bisa
  menjalankan ajaran Catur Purusaartha, mendapatkan segala sesuatu di dunia ini
  dengan landasan Dharma, seperti apa yang dinyatakan dalam kitab Santi Parwa
  yaitu:
  prabhawar thaya bhutanam, dharma prawacana krtam
  yah syat prabhawacam yuktah, sa dharma iti nicacayah
  Terjemahan:
  Segala sesuatu yang bertujuan memberi kesejahteraan dan memelihara
  semua makhluk, itulah disebut dharma (agama), segala sesuatu yang membawa
  kesentosaan dunia itulah dharma yang sebenarnya.
  Demikianlah hendaknya yang selalu diusahakan oleh insan Hindu dalam
  membangun rumah tangga yang Sukhinah. Apakah keluarga Sukhinah dapat
  mewujudkan tujuan wiwaha menurut agama Hindu? Sebelumnya kerjakanlah
  soal-soal uji kompetensi berikut ini dengan baik!
  Uji Kompetensi:
 4. Advertisement
 5. Apakah yang dimaksud dengan Keluarga Sukinah? Jelaskanlah.
 6. Apa yang dapat dipergunakan sebagai tolok ukur bahwa keluarga yang
  dimaksud disebut sukinah? Jelaskanlah!
 7. Apakah yang Kamu ketahui terkait dengan keluarga sukinah dalam
  Agama Hindu? Jelaskanlah!
 8. Mengapa seseorang wajib menempuh hidup sebagai keluarga sukinah?
  Jelaskanlah!
 9. Amatilah lingkungan sekitar Kamu sehubungan dengan terbinanya
  keluarga sukinah, buatlah catatan seperlunya dan diskusikanlah dengan
  orang tua! Apakah yang terjadi? Buatlah narasinya 1-3 halaman diketik
  dengan huruf Times New Roman-12, spasi 1,5 cm, ukuran kertas
  kwarto: 4-3-3-4: Lakukanlah!
Advertisement

Written by nandasanjaya38@yahoo.com

I'm blink-182 fan and i'm proud of it. 4505 likes. Just another page about the most awesome band on the planet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ajaran Bhakti Sejati sebagai Dasar Pembentukan Budi Pekerti yang Luhur dalam Zaman Global

Sloka Ajaran Bhakti Sejati dalam Ramayana