in

Percakapan (Dialog) Bahasa Bali Berisi Paribasa Bladbadan

                                                                      Nganggur Di Bucun Désa 


Katuturan satua wi Gudug suba simalu negak di tongos biasané nganggur tur ngorta.

Béh suba jam 5 lebih bedik sagetan guminé, kondén masi ada nengok timpalé nganggur,  kija kadén timpalé, kal coba malu jani hubungi lewat massseger. Keto ngrenggeng wi gudug.
Sreettttt sagétan kocong teka uli kaja negakin sepéda gayung.

Kocong : Haloo wi Gudug. Béh padidiané sajan, jeg madamar di layon keto wi Gudug, kuotané internté telah ae?  timpalé ané lénan kija?

Wi Gudug : Béh eda ja ngraos kéto néh, bayuné majangkrik di lambang nok, ulian dibi magadang mabalih calonarang?

Kocong : Jeg serem gén Wi Gudug, dija mbalih calonarang? Palingan di TVné

Wi Gudug : berrr sing guguné timpalé, dibi mbalih di désa gunaksa, suba uli ipoané maketimun pait ajak i nova.

Kocong : buiihhhh wayah, kadén ja mabuah jaka  wi Gudug. Mulan wanén wi Gudug, kadén ja sing bani ajak celuluk. Tooo nova teka uli kaja. Péh pas sajan nova teka, mara ngitungan calonarang. Kénkén calonarang dibi nyak serem va?

Nova : Serem bedik. Liunan banyolné sawiréh misi lawak.  Wi Gudug mapanak bikul nawang, mara celuluk nengok tur kedék ngakak sagetan wi Gudug matekep botol ilang kija kadén lakuné.

Advertisement

Wi Gudug : Cang sing ja takut ajak celuluk, amonto liuné anaké mbalih apa takutin. Batisé kenjel majujuk, paling ngalih tongos negak. Kenehé negak santai sambil mbalih.

Kocong : hahahaha oraang ja takut kenapa ja wi Gudug, raga malah negak di trotoar delodné ngantiang bangké idupé kanti jam 12 peteng, kanti macarang nyuh negak ditu tusing masi teka – teka bangké idupé..

Wi Gudug : buwihhhh serem, mataluh nyuh tuturné I Kocong, kalingan ngantiang bangké idup, ngenceh jumah gén maatoang ajak bapané.

Kocong : Lamén sing percaya takonin Pak Nyoman, raga sing demen magambar gumi. Dadi mani takonin Pak Nyoman indik kasujatiané.

Wi Gudug : Nah, nah, cang suba nawang i kocong to anak sing demen mapanak cicing timpalé.
Mimih sing karasa suba sandikala, mandus malu di tlabahé. Benjepan lanjutang ngorta.

Nova : Saja mandus malu pang sing énggalan peteng..

Kocong. Mai barengan mandus mumpung suba ngaba handuk..

Dialog niki kaambil manut kasujatiannyané
Mogi wénten pikenohnyané.

sumber : http://marsiana-blogajum.blogspot.com/2019/01/dialog-basa-bali-madaging-paribasa_26.html

Advertisement

Written by nandasanjaya38@yahoo.com

I'm blink-182 fan and i'm proud of it. 4505 likes. Just another page about the most awesome band on the planet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Percakapan (Dialog) Bahasa Bali Berisi Basita ParibasaBali

Contoh Percakapan (Dialog) Bahasa Bali Alus