in

Materi Paribasa Bali Artinya Dan Contoh

PARIBASA BALI
Materi Paribasa Bali Artinya Dan Contoh
Basitha Paribasa inggih punika basa rerasmen wiadin panglengut basa. Kanggen panglengut basa sajeroning mabebaosan kalih magegonjakan, sajeroning basa pakraman wiadin basa pasawitrayan.

Seosan ring punika, Sang Kawi sane sampun wibuhing Basa Basitha, tan mari ngunggahang Basitha Paribasa puniki, sakadi Uperenga miwah Pralambang, sane makardi lengut kakawian punika.

Sane ngranjing Basitha Paribasa minakadi :

1. Sesonggan.
2. Sesenggakan.
3. Wewangsalan.
4. Sloka.
5. Bebladbadan.
6. Pepindan
7. Sesawangan.
8. Cecimpedan.
9. Cecangkriman.
10. Sesimbing.
11. Cecangkitan.
12. Raos Ngempelin.
13. sasemon
14. Sipta.
15. Peparikan
16. Sesapan
17. Tetingkesan
WEWANGSALAN
Paribasa Bali Wewangsalan Pengertian Dan Contohnya

Pengertian Wewangsalan : Wewangsalan puniki pateh sakadi tamsil ring Bahasa Indonesia. Wewangsalan kruna lingganipun “wangsal” sane artinipun “lampah”, polih pangiring “an” dados “wangsalan”, kaduipurwayang dados “wewangsalan”, artinipun lelampahan saparipolah kalih kahanan janma, sakadi sasimbing sane sada pedas suksmanipun.
Wewangsalan puniki kawangun antuk lengkara kalih palet utawi carik. Lengkara sane riinan sakadi “sampiran”, indik daging kahiun sang ngucap, kewanten kantun makubda (ilid) suksmanipun. 
Lengkarane sane pungkuran punika daging sajati, sane nerangan suksmanipun tur mawirama kalih mapurwakanti (bersajak). Wenten taler sane nenten ngucapang lengkarane pungkuran, antuk kasengguh sami anake sampun ngerti ring suksmanipun. Ring asapunapine kawangun antuk lelampahan ring pawayangan. Ki Dalang ngawi satua bawak babaudan, nyimbingin sinalih tunggil sang nonton sane saud (iwang) laksananipun. Wenten taler sane mawangun gambar (karikatur).
Ring sor puniki wenten makudang-kudang wewangsalan luiripun :

Contoh Wewangsalan :

Asep menyan majagau, suksmanipun = nakep lenggar aji kau
Ada tengeh masui kaput, suksmanipun = ada keneh mamunyi takut
Bakat kocok misi isen, suksmanipun = awak bocok tuara ngasen
Bangbang dadua ken ceburin, suksmanipun = bajang dadua ken anggurin
Be lele mawadah kau, suksmanipun = suba jele mara tau
Bedeg majemuh bangsing di banjar, suksmanipun = jegeg buin lemuh langsing lanjar
Baju gadang potongan gantut, suksmanipun = tuyuh magadang tuara maan entut
Buangit kali gangsa, suksmanipun = magae lengit ngamah gasa (kereng)
Buah sabo mawadah klukuh, suksmanipun = awak bodo buin angkuh
Cekcek poleng temisi bengil, suksmanipun = desek ngereng gisi nengil
Clebingkah beten biu, suksmanipun = gumi linggah ajak liu
Dagdag candung selem samah, suksmanipun = berag landung kereng ngamah
Delemk sangut merdah tualen, suksmanipun = medem bangun ngamah dogen
Dija kacang ditu komak, suksmanipun = dija pejang ditu jemak
Eber-eber ilih, suksmanipun = bebeger baan nyilih
Gamongan kladi jae, suksmanipun = omongan dadi gae
Gedenan padange teken gondane, suksmanipun = gedenan tandange teken gobane
Gonda godeg bakat kukur, suksmanipun = goba jegeg baan pupur
Idup kedele mati kacang, suksmanipun = idup jele mati sayang
Jempiit batan biu, suksmanipun = ngajengit ajaka liu
Inggih amunika dumun saking tiang indik weangsalan lan conto-contone.
BEBLADBADAN
Paribasa Bali Bladbadan Pengertian Dan Contohnya

Pengertian Bladbadan : Bebladbadan kruna lingganipun “babad” artinipun tutur jati sane sampun kalampahan riin. Babad taler maarti abas wiadin basang kebo, banteng, utawi kambing. Sasampun polih seselan “el”, pangiring “an” lan kaduipurwayang dados bebladbadan sane mateges kruna bebasan, kaanggen papiringan, saha madue purwakanti (bersajak).

Bebladbadan puniki kawangun antuk lengkara utawi kruna tigang palet. Krunane sane pinih riin apalet dados “giing” utawi “bantang”, krunane sane kaping kalih apalet, “arti sujati (bebasanipun)”, sakadi sampiran, sane ngawangun purwakanti (sajak), krunane sane kaping tiga “arti paribasa”, wiadin suksmanipun, makadi :
Giing (bantang) : majempong bebek,
Arti sujati (bebasanipun) : jambul,
Arti paribasa : ngambul.
Dadosne kecap “mbul” ring kruna “jambul”, mapurwakanti ring kecap “mbul” ring kruna “ngambul”.
Bebladbadan puniki masaih ring “wewangsalan”, sakadi papiring indik kahanan kalih laksanan janma, ring asapunapine sada pedas suksmanipun. Kewanten yening anake mabladbadan, artinipun sane sujati nenten kaucapang, antuk kasengguh sami sampun uning ring artinipun.
Ring sor puniki wenten makudang-kudang conto bebladbadan , luiripine :

Contoh Bladbadan :
Ketimun pait = paya, arti paribasane = semaya
Wayang gadang = Kresna, arti paribasane = tresna
Macarang Uga = sambilan, arti paribasane = masambilan
Matabeng gelang = tutub, arti paribasane = tutugang
Makunyit di alas = temu, arti paribasane = katemu
Mabuaya di tegal = alu, arti paribasane = nglalu, kalu
Mataluh nyuh = tombong, ati paribasane = sombong
Jukut gedebong = ares, arti paribasane = ngeres-eresin
Matiuk Jawa = belati, arti paribasane = ngulati
Mabatis bebek = gempel, arti paribasane = ngempelin
Base wayah = kakap, arti paribasane = gapgapan
Mabuah jaka = beluluk, arti paribasane = nguluk-nguluk
Mabuah wayah = jebug, arti paribasane = gedebug
Mabuah kelor = klentang, arti paribasane = klentangin
Mabubuh kladi = kulek, arti paribasane = elek
Jaja uli magula = abug, arti paribasane = jebug
Maboreh tangkah = buat, arti paribasane = kuat
Mablakas peleng = timpas, arti paribasane = mimpas
Mabaju tanpa lima = kutang, arti paribasane = kutang
Beruk magantung = kakocor, arti paribasane = bocol
Maabian Jawa = kebon, arti paribasane = ngebon
Inggih amunika dumun saking tiang indik bebladbadan.
SESENGGAKAN
Paribasa Bali Sesenggakan Pengertian Dan Contohnya

Pengertian Sasenggakan : Sasenggakan puniki pateh sakadi ibarat, ring bahasa Indonesia. Sasenggakan, linggaipun “Senggak”, artinipun “Singguk” utawi “Sentil” antuk raos. Senggak polih pangiring “an” dados senggakan, kadwipurwayang dados “Sasenggakan” ngintar basa (kata ungkapan), tegesipun “Babinjulan” makardi ica sang miragi utawi mireng, semalih makardi jengah tur sebet sang kaanggen sasenggakan, antuk keni kasentil manahipun.

Sasenggakan puniki sakadi palambang utawi sasimbing indik kahanan kalih polah janma sane kaimbangan ring kahanan kalih polah buron utawi barang, upami :
Wenten anak mawasta I Balag. Sabilang sangkep ring banjar ipun kiap, nguyuk-uyuk ngengkis raris pules. Indik I Balag puniki raris anggena sasenggakan ring banjaripune. Yen wenten murid kiap nguyuk ring sekolahan, raris kaucapang antuk timpalipune sakadi I Balag. Yening murid punika kalih I Balag miragi dewekipune kaanggen sasenggakan, janten ipun jengah wiadin sebet kabinjulin.
Sasenggakan puniki taler sakadi sesonggan, kewanten binanipun sasenggakan puniki satata kariinin antuk kruna “Buka”, tur wenten sane sakadi sampiran ipun. Lengkarane sane riinan dados giing (sampiran), sane apalet pungkuran dados katerangan polah wiadin kahanan, raris kalanturang antuk suksemanipun. Ring asapunipune nenten perlu malih dagingin suksemanipun, antuk sampun terang artinipun. Puniki wenten makudang-kudang imba utawi conto sasenggakan luiripun :

Contoh Sesanggakan :
Buka bantene, masorohan; suksemanipun : sakadi anake sane madue perusahaan, wantah ngutamayang panyamaanipune kewanten makarya irika.
Buka bangken gajahe, joh-joh mabo; suksemanipu : sakadi anake sane mapangkat ageng utawi anak sane sugih, yening katiben antuk sengkala, ortinipune maideh-idehan rauh ka jaba kuta.
Buka batun buluane, nglintik tuah abesik; suksemanipun : kaucapang ring anake sane nenten madue nyama wiadin timpal, wantah ipun padidian.
Buka be banone, dawanan bungut; suksemanipun : sakadi anake sane demen nuturang wiadin ngraosang omong timpal ring anak lian.
Buka benange, kadung suba macelebang; suksemanipun : sakadi anake sane kadung ngambil pakaryan, nyalah-nyalah yening ipun makarya nenten jantos puput.
Inggih aminuka dumun saking titiang indik sasenggakan.
SESAWANGAN
Paribasa Bali Sesawangan Pengertian Dan Contohnya
Pengertian Sesawangan : Sesawangan, lingganipun “sawang”, artinipun : mirib, polih pangiring “an”, dados sesawangan, raris kadwipurwayang dados “sesawangan”, tegesipun : punapa-punapi ugi sane katon (kacingak), raris kalawatang (karasayang) ring kahiun, mirib sakadi solah kalih kahanan janma (mapawongan), upami : kedapan bunga nagasarine maelogan tempuh angin, kasawangan sakadi tangan anak istri ayu ngulapin.
Sawangan = iribang buka……….; masawang kuning = mirib sada kuning agigis. Sesawangan puniki ketahipun ngangge kruna : buka, kadi, tan pendah kadi, waluya kadi, luir, alah, amunan. Sesawangan puniki ring Bahasa Indonesia pateh sekadi perumpamaan. Ring Geguritan Megantaka wenten mungguh :

Contoh Sesawangan :

Pupuh Pangkur
Pamargine malonlonan,
nolih kori rakane jua kaesti,
rasanya teka manutug,
nyaup nyangkol ngarasaras,
angin alon mamuat bon bungane arum,
enjunge nyukur katinggalan,
masawang bale kaaksi.
Maabah-abah sarwa endah,
malalangse ombake nene titir,
lumute kasampeh liu,
masawang tikeh makebat,
tur makasur bulung-bulunge ne anyud,
kaange ne pacurenggah,
masawang togog di samping.
“Tegesipun : rasanya = manutug; enjunge, masawang : bale; ombake titir, masawang : abah-abah muah langse; bulung-bulunge, masawang : kasur; kaangge pacurenggah, kasawangan : togog.”
Ring sor puniki wantah conto-conto sesawangan, luire :
Buka bulane kalemahan, suksmanipun : kembang lemlenm.
Kadi tunjung tan pawarih, suksmanipun : layu dudus.
Luir nyuh gading kembar, suksmanipun : susune sane nyangkil putih gading.
Kaya taru ragas tinibeng wresti; taru ragas = kayu ligir, tinibeng wresti = tepen ujan; suksmanipun : sakadi anake kendel polih kasadian.
Kadi sulur tempuh angin; sulur = entikan bun; sesawangan bangkiang sane lemuh magelohan.
Inggih amunika dumun. Benjang-benjang malih jagi lanturang tiang.
SLOKA
Paribasa Bali Sloka Pengertian Dan Contohnya
Pengertian Sloka : Sloka yening ring Bahasa Indonesia pateh sekadi “Bidal”. Sloka puniki masaih ring sesonggan, kantun ilid artinipun. Kewanten binanipun, sloka puniki ngengge lengkara; Buka slokane,……., Buka slokane gumine,……., Kadi slokan jagate,…….., upami :

Contoh Sloka :
“Buka slokane, adeng buin sepita, suksmanipun : kaucapang ring anake sane kalintang plapan (tangar) ngraos lan melaksana.
“Buka slokan gumine, nundunin macan turu, suksmanipun : sakadi anake sane nantangin musuh sane sampun nengil.
“Skadi slokan jagate, sukeh anake ngebatang banjar, suksmanipun : wiakti sukeh pisan anake dados klian jaga ngladenin anak akeh (rakyat).
Puniki malih sloka rin sor :
Buka slokane, aji keteng mudah, aji dadua mael, suksmanipun : kaucapang ring anake sane neten uning ngajinin pitresnan kalih paweweh anak lianan (timpal).
Buka sloka, ajum-ajuman puuh, sangkure masih ia, suksmanipune : sakadi anake sane beog ajum, pamuput ipun pacang pocol wiadin sengkala.
Buka slokane, apa ane pamula, keto ane kapupu, sulsmanipun : napi sane kakaryanin, sapunika taelr pikolehipun; yening melaksana kaon, sinah sengkala sane jagi kapanggih.
Advertisement
Buka sloka, bani mabak jepun, eda takut kena getahne, suksmanipun : yening purun ngambil pakaryan sane ageng tur abot, sampunang ajerih pacang manggihin pakeweh utawi kabean ageng.
Buka slokane, bantang busuk badingang, apa tuara misi, suksmanipun : kiwangane san elintang, yening mangkin malih medalang wiadin raosang, janten ngakehang kanten kaiwangan ipun.
Inggih asapunika dumun ring conto-conto sloka.
SESONGGAN
Paribasa Bali Sesonggan Pengertian Dan Contohnya

Pengertian Sesonggan : Sesonggan wit ipun saking kruna ‘ungguh’, sane mateges linggih, genah, wiadin nongos. Kruna ungguh polih paweweh merupa pangiring (akhiran) “an”, dados ungguhan sane mateges janji utawi pati. Kruna ungguhan kasandiang (mengalami perubhan sandi suara) dados unggwan. Sajeroning pangucapan kruna unggwan puniki dados unggan. Selantuir ipun kruna unggan puniki polih pangater (awalan) “sa” dados saunggan, taler kasandiang malih dados songgan. Kruna songgan puniki kadwipurwayang dados sesonggan.
Sesonggan puniki sakadi pelambang kahanan kalih polah jadma, sane kaimbangang ring kahanan kalih polah barang wiadin buron. Umpami : “bedug pengorengan”. Pengorengan punika wantah wangun utawi kawentenan ipun sakadi punika bedug, meweh antuk ngelegang mangda asah (lurus / datar). Dados ipun suksmannyane : kaucapang ring anak sane kalintang bengkung tur sigug, nenten dados ajahin.
Ring sor puniki wenten conto sesonggan, luir ipun :

Contoh Sesonggan :
Taluh apit batu. Suksmannyane : kaucapang ring anake sane magenah ring genahe sane sukil/keweh, singsal agulikan pacang nemu baya.
Abias pasih. Suksmannyane : nenten keni utawi nenten sida antuk ngawilangin katahipun biase ring pasih.
Blakas mangan di pisaga. Suksmannyane : sakadi anake maduwe painak muani siteng tur anteng, sakewanten ipun magenah ring pisaga.
Ngentungan uyah ke pasih. Suksmannyane : kaucapang ring anake sane mapi-mapi ngicenin barang utawi artha ring anak sane sampun sugih.
Kuluk ngongkong tuara ngutgut. Suksmannyane : kaucapang ring anake sane sida mawicara manten (ngomong saja), nanging nenten wenten pakaryanne utawi tindakanne.
Ngajahin bebek ngelangi. Suksmannyane : kaucapang ring anake sane mapi-mapi ngajahin anak sane sampun wikan utawi duweg.
Ngrebutin balung tan paisi. Suksmannyane : ngrebutin brang nenten wenten isine utawi barang sane nenten malih maguna.
Buka gowake ngadanin ibane. Suksmannyane : kaucapang ring anake sane sombong, nyapa kadi aku.
Liep-liep lipi gadang. Suksmannyane : kaucapang ring anake sane ring pangarepne jemet pisan, sakewanten sujatinne ipun anak sane nenten becik/jahat.
Kutal-kutil ikut celeng. Suksmannyane : kaucapang ring pakaryan sane rasane aluh, sakewanten sujatine nak meweh yen kalaksanayang.
Inggih amunika dumun antuk teges lan conto-conto sesonggan.
CACIMPEDAN

Paribasa Bali Cecimpedan Pengertian Dan Contohnya

Pengertian Cecimpedan : Cacimpedan ring Bahasa Indonesia nika pateh sekadi “Teka-Teki”. Cacimpedan puniki anggen pangulir budi, rikala magagonjakan utawi macanda. Linggaipun: “cimped”, artinipun: bade (takeh), polih pangiring “an”, dados: cimpedan, raris kaduipurwayang, dados: “cacimpedan”, artinipun: bade-badean. Cacimpedan puniki sampun ketah utawi lumrah, kariinin antuk lengkara pitaken: Apake……? Ring sor puniki wantah imba utawi conto-conto cacimpedan. Minab wenten sameton sane tau utawi uning ring jawabanne?

Contoh Cecimpedan :

Apake…..
Apake anak cerik matapel?
Anak satak maka satak matlusuk?
Anak satak makasatak maudeng putih?
Apa anak cerik maid cacing?
Apa anak cerik maid enceh?
Apa anak bongkok kereng nyuun?
Anak cerik pantigang ngurek gumi?
Ane kajeps idup, ane nyepes mati?
Ane negen nongos, Ane kategen majalan?
Ane tegeh dugdugin, ane endep juangin?
Apa cekuk kajengitin?
Apa cekuk baong godot basangne pesu gending?
Apa bale gede matampul abesik?
Base alukun ulung seka bidang?
Apa don ne amun pedang, buahne amun guungan?
Apa don ne srining-srining buahne amun gong?
Apa don ne amun tutup, buahne amun sirah?
Apa don ne utusan, buahne aturan?
Apa don ne amun tlapak lima, buahne amun sigi?
Apa di cerikne mapusung, di kelihne magambahan?
Pasaur / arti:
Blauk
Iga-iga
Bungan ambengan
Jaum misi benang
Caratn
Sendi
Gangsing
Pagehan
Pancoran
Neraca
Caratan
Rebab
Pajeng
Pusuh biu
Punyan ental
Punyan jempinis
Waluh
Punyan ental
Base
Padi
Inggih amunika dumun antuk teges lan conto-conto Cacimpedan.
CECANGKRIMAN

Paribasa Bali Cecangkriman Pengertian Dan Contohnya

Pengertian Cecangkriman : Cecangkriman inggih punika cacimpedan sane mabentuk lagu utawi tembang. Biasane ngangge tembang madya utawi pupuh. Umumne ngangge Pupuh Pucung. Minab wenten sametin sane durung polih ngwacen indik cacimpedan, dados driki malih wacen ring artikel tiang indik Cacimpedan. Kenten taler yang durung polih ngwacen indik Pupuh, niki link ne artikel indik Geguritan Utawi Tembang Pupuh. Inggih ring sor niki wantah conto-conto utawi imba Cecangkriman :

Contoh Cecangkriman :

Bapa Pucung,
Indeng-indeng di alas gunung,
Panake koryak-koryak,
Di kayune ya padingkrik,
Basang pelung,
Tendase majajambulan.
Berag landung,
Ngelah panak cenik liu,
Memene slelegang,
Panak ne jekjek enjekin,
Menek tuun,
Mememne gelut gisiang.
Jalan buntu,
Tan masepak nolor terus,
Nyen makeneh mentas,
Apang elahang agigis,
Musti blenggu,
Majalan ditu magaang.
Ia majujuk,
Katumbak enu majujuk,
Ane numbak ebah,
Laut ngandang ngulintik,
Bes kadurus,
Pangencele mametelang.
Kaki Pucung,
Awak bunter maretungtung,
Basange anginan,
Sing paek ye ninjakin,
Uber kepung,
I kaki incang-incangang.
Indayang rereh napi jawaban ne?
PEPARIKAN
Paribasa Bali Peparikan Pengertian Dan Contohnya
Pengertian Peparikan : Peparikan pateh sakadi Wewangsalan, kewanten binanipun weangsalan punika wantah kalih palet (carik), yening peparikan kawangun antuk petang palet dados apada (satu bait), taler mawirama miwah mapurwakanti. Peparikan puniki pateh sakadi “madah” ring kasusastran Indonesia. Yening sihang ipun minab sakadi “Pantun”, antuk “ri”, punika sering masilur dados “ntun”, sakadi; sari, dados = santun. Peparikan, kruna lingganipun “parik”, artinipun; awi (karang), polih pangiring “an” dados parikan, kadwipurwayang dados: peparikan, artinipun: awi-awian utwai reragragan.
Peparikan puniki taler sakadi sasimbing indik kahanan kalih polah janma, kawangun antuk lengkara petang carik dados apada (satu bait). Lengkarane sane riinan kalih carik dados “sampiran”, lengkarane pungkuran sane kalih carik dados arti sejatine, saha mawirama purwakanti, (a-b, a-b). Purwakanti punika wenten tatiga, luiripun: Purwakanti sastra, Purwakanti basa, Purwakanti suara, sakadi:

Contoh Peparikan :

Purwakanti sastra
Doyan liang ngandong kanji (a)
depang tiang ngaba pitu (b)
yan tiang ngelong janji (a)
apang tiang kena tantu. (b)
Aksara “ji” ring kruna “kanji”, makanti ring “ji” ring kuna “janji”.
Aksara “tu” ring kruna “pitu”, makanti ring “tu” ring kruna “tantu”.
Purwakanti basa
Meli gabus duang kranjang
lamben bodag sing ngenyakin
yadin bagus mata kranjang
enyen kodag mangenyakin.
Mata “kranjang” makanti ring kruna duang “kranjang”.
kodag “ngenyakin” makan ti ring kruna sing “ngenyakin”.
Purwakanti suara
Dengdenge kurma lua
jaene ditu plapahin
adeng-adeng magama tua
gaene malu plajahin.
Suara “a” ring kruna “tua”, mapurwakanti ring “a” ring kruna “lua”
suara “in” ring kruna “plajahin”, mapurwakanti ring “in” ring kruna “plajahin”.
Inggih amunika dumun. Ring conto-conto peparikan Nyane
SESONGGAN

Paribasa Bali Sesonggan Pengertian Dan Contohnya
Pengertian Sesonggan Sesonggan wit ipun saking kruna ‘ungguh’, sane mateges linggih, genah, wiadin nongos. Kruna ungguh polih paweweh merupa pangiring (akhiran) “an”, dados ungguhan sane mateges janji utawi pati. Kruna ungguhan kasandiang (mengalami perubhan sandi suara) dados unggwan. Sajeroning pangucapan kruna unggwan puniki dados unggan. Selantuir ipun kruna unggan puniki polih pangater (awalan) “sa” dados saunggan, taler kasandiang malih dados songgan. Kruna songgan puniki kadwipurwayang dados sesonggan.
Sesonggan puniki sakadi pelambang kahanan kalih polah jadma, sane kaimbangang ring kahanan kalih polah barang wiadin buron. Umpami : “bedug pengorengan”. Pengorengan punika wantah wangun utawi kawentenan ipun sakadi punika bedug, meweh antuk ngelegang mangda asah (lurus / datar). Dados ipun suksmannyane : kaucapang ring anak sane kalintang bengkung tur sigug, nenten dados ajahin.
Ring sor puniki wenten conto sesonggan, luir ipun :

Contoh Sesonggan :

Taluh apit batu. Suksmannyane : kaucapang ring anake sane magenah ring genahe sane sukil/keweh, singsal agulikan pacang nemu baya.
Abias pasih. Suksmannyane : nenten keni utawi nenten sida antuk ngawilangin katahipun biase ring pasih.
Blakas mangan di pisaga. Suksmannyane : sakadi anake maduwe painak muani siteng tur anteng, sakewanten ipun magenah ring pisaga.
Ngentungan uyah ke pasih. Suksmannyane : kaucapang ring anake sane mapi-mapi ngicenin barang utawi artha ring anak sane sampun sugih.
Kuluk ngongkong tuara ngutgut. Suksmannyane : kaucapang ring anake sane sida mawicara manten (ngomong saja), nanging nenten wenten pakaryanne utawi tindakanne.
Ngajahin bebek ngelangi. Suksmannyane : kaucapang ring anake sane mapi-mapi ngajahin anak sane sampun wikan utawi duweg.
Ngrebutin balung tan paisi. Suksmannyane : ngrebutin brang nenten wenten isine utawi barang sane nenten malih maguna.
Buka gowake ngadanin ibane. Suksmannyane : kaucapang ring anake sane sombong, nyapa kadi aku.
Liep-liep lipi gadang. Suksmannyane : kaucapang ring anake sane ring pangarepne jemet pisan, sakewanten sujatinne ipun anak sane nenten becik/jahat.
Kutal-kutil ikut celeng. Suksmannyane : kaucapang ring pakaryan sane rasane aluh, sakewanten sujatine nak meweh yen kalaksanayang.
Inggih amunika dumun antuk teges lan conto-conto sesonggan.

Advertisement

Written by nandasanjaya38@yahoo.com

I'm blink-182 fan and i'm proud of it. 4505 likes. Just another page about the most awesome band on the planet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Materi Satua Bali Pengertian Dan Contohnya

Pupuh : Pengertian Dan Macam-Macam Pupuh