in

Materi Baligrafi Aksara Bali

Baligrafi

Materi Baligrafi Aksara Bali

Om Swastyastu Ida dané sané wangiang titiang, sané mangkin sobyahang titiang indik Bali Grafi.
Rarisang cingak ring sor!

Kawéntenan aksara Bali duké nguni yukti satata kaanggén ritatkala jagi masesuratan, antuk punika prasida kapanggihin ring karya-karya lontar sané kantun kawarisin nyantos mangkin. Tiosan ring sesuratan huruf, wénten naler gagambaran sané kasurat ring lontar. Nganutin perkembangan jamané mangkin, sasuratan aksara Bali naler sampun sapisanan kaunggahang pinaka lukisan.


Aksara sapisanan naler gagambaran puniki kabaos Kaligrafi  utawi Baligrafi. . Kawéntenan senimanseniman sané uning makarya kaligrafi  ngancan akéh, napi malih mangkin sangkaning wénten  pacentokan-pacentokan sané ngawinang ngancan akéh alit-alité malajah makarya kaligrafi / baligrafi . Mangkin ngiring sareng-sareng ngarereh napi punika kaligrafi / baligrafi ? Nyantos punapi
tata cara makarya mangda prasida raris ngaryanin kaligrafi / baligrafi .

Ring sajeroning panglimbak aksara Bali manut pakibeh aab jagaté mangkin salian Aksara Modré sané marupa wangun sakral ring sajeroning aksara lan kebudayaan Bali taler wénten sané kawastanin Kaligrafi  utawi sané kabaosan Kawadi Sastra. Indik Kaligrafi  punika sujatiné nénten pinaka cihna pengaruh Islam utawi boya sangkaning pengaruh kebudayaan Islam sakémawon Kaligrafi  utawi kawadi sastra punika wantah rarékan sané marupa pakilitan-pakilitan aksara sané kawentuk utawi kawangun nganutin dasar pikayunan sang Kawi utawi sang sané makarya indik Kaligrafi  utawi kawadi sastra punika.


 Kawéntenan Kaligrafi  sawiaktiannyané
wénten ring makudang-kudang negara ring jagaté utamanyané panegara-panegara sané madué tradisi tata tulis aksara sané anut ring kawéntenan pengaruh pakilitan saking kebudayaan-ke-budayaan siosan, dadosnyané indik Kaligrafi utawi kawadi sastra punika prasida kawangun  kawentuk makadasar wantah panegara utawi ring dija kebudayaan aksara punika nglimbak prasida kawangun struktur Kaligrafi  utawi kawadi sastra, sakadi ring panagara Cina, Jepang, India taler ring makudang-kudang wewidangan daérah ring panegara Indonésia makadinya ring sajeroning kebudayaan Sunda, Jawa, taler ring kebudayaan Bali. Yéning ring Bali, Kaligrafi  utawi kawadi sastra punika dados kawangun mawiwit saking aksara swalalita miwah aksara wreastra
sané kajangkepin antuk panganggé suara lan panganggé tengenan. Yéning Kaligrafi  utawi kawadi sastra punika prasida kawentuk nganutin rarékan sang sané nyurat pikolihnyané manut dasar éstétika wantah sang sané nyurat kéwanten sané prasida uning napi sané kakardi taler anak tiosan wantah prasida nampénin indik rarékan Kaligrafi  utawi kawadi sastra puniki.

Apa Itu Kaligrafi?


             Kruna kaligrafi  madué pamiteges nyurat aksara nganggén pena. Ring panegara sané masyarakatnyané magama Islam, kaligrafi  puniki sampun akéh kauningin. Makéh kréasi kaligrafi 
sané kakawi wit saking huruf alif (pinaka simbol Allah) kantos lukisan utawigegambaran ring kitab makéh nganggén kaligrafi . Kaligrafi  ring Bali utamannyané sané mapaiketan sareng Agama Hindu kamanahang wangun-wangun aksara sané becik tur ngulangunin. PrasIda kajajarang istilah kaligrafi  puniki sareng modré ring Bali. Kaligrafi  puniki untengnyané indik lango utawi kalanguan
wangun aksara ri kala ngawi.
 Ring Bali wénten akéh sorohan aksara, minakadi aksara anceng pinaka singkatan saking kruna-kruna. Minakadi, sa sané
maarti sarana, ma sané mateges mantra miwah sané lianan.
Ring sakancan kauripan para jana Baliné, utamannyané sané mapaiketan sareng agama, aksara puniki madué genah sané inggil.
Sampun akéh para jana Baliné nyurat aksara ring lontar nginggilang
kalanguan aksara. Punika taler ring gegambaran utawi lukisan,
wénten silih tunggil seniman sané makarya lukisan indik aksara puniki sané kabaos modré sané kalimbakang ring ranah modéren.

Advertisement

Yadiastun nénten sakadi ring rerajahan-rerajahan modré sakéwanten unteng pikayunan sané
kambil inggih punika modré. I riki prasIda kacingakin wangun aksara Bali kasurat mangda sayan
ngulangunin miwah becik. Conto kaligrafi  sakadi sané kakaryanin olih I Gusti Ngurah T.Y., pelukis sané makarya gegambaran madasar indik rerajahan. Wénten taler lukisan lianan sané mamurdha
pangider Nawa Sanga.

Pasang Pageh


Pasang Pageh teges ipun pasang aksara sané sasuratan ipun mulan wantah asapunika, nénten dados karobah. Kruna-kruna sané kasurat antuk pasang pageh, katah mawit saking basa Jawa Kuna,
miwah basa Sanskerta, miwah basa saking nusantara tiosan. Ring sajeroning basa lan aksara Bali, indik kawéntenan Pasang Pageh punika taler ninutin sané kawastanin bina arti, sané kawéntenan
nyané madaging indik: artos kruna, miwah unteng kruna.
Madasar antuk parindikan punika, yéning pacang natasang pisan indik kawéntenan Pasang Pageh, punika wawu pacang prasida karesepang, yening sampun wikan ring kawéntenan basa Jawa Kuna taler ring basa Sanskerta, punika  sané  pinaka dasar mangdané prasida resep ring sajeroning paplajahan indik Pasang Pageh puniki.

Pasang pageh inggih punika pasang aksara sane sesuratannyane wantah asapunika. Kruna sane nganggen pasang pageh ketahnyane mawit saking basa Kawi miwah Sanskerta, upami:
Arjuna    = Á(jun, nata = noq,
gora       = efor, madia = maê,
bupati    = vUpti, prabu = pÉvu,
desa       = ed´, indria = ÷diy

Wantah amunika dumun. Puputang titiang antuk paramasantih.
Om santih, santih, santih Om

Advertisement

Written by nandasanjaya38@yahoo.com

I'm blink-182 fan and i'm proud of it. 4505 likes. Just another page about the most awesome band on the planet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tata-Titi Mantra Ngwacen Lontar

Lengkara Lumaksana Bahasa Bali