in

Materi Bahasa Bali “Orti Bali”

Gatra/Orti Bali

Pengertian Orti Bahasa Bali
Orti yening selehin ring basa Indonesia kabaos Berita. Orti inggih punika saluirin gatra sane kapirengang, kawacen sane madue tatuek mangda sang sane mirengang wikan ring dagingnyane.
Manut ring genah panglimbaknyane orti punika wenten ring:
1. Media Cetak/Tulis
Imba: sekadi koran, majalah, buletin, mading.
2. Media elektronik
Imba: sekadi radio, tV, Internet.
Om swastyastu majeng Ida Dané sané demen malajah Basa Bali. Galahé mangkin niki wénten materi indik Gatra Bali. Rarisang cingak ring sor.
Gatra inggihan wicara anyar mabuat kadartayang majeng kramané manut prasarana gatra sané ketah.
Bantang wicara sajeroning gatra
Mungguing bantang wicara sané prasida kadadosang gatra luiré;
Anyar (baru), nartayang wicara anyar,
Mabuat ( penting), wicara sané kadartayang mabuat majeng sang sané mireng utawi ngwacén,
Mageng tur nglimbak ( besar), wicara sané kadartayang mapikenoh ring kauripan jatma makéh,
Nampek (dekat), nartayang wicara sané nampek saking kauripan parajanané,
Ketah ( tenar), wicara sané kadartayang sajeroning gatra sampun ketah kauningin olih krama sareng makéh.

Pisarat Wicara sajeroning Gatra
Pastika (fakta), wicara sané kadartayang sampun pastika (fakta) kawéntenanné
Ngilis (nyata), kawéntenan wicarané ngilis, boya ja ngawi – ngawi
Seken, pasaja (obyektif), wicara sané kadartayang seken utawi pasaja (obyektif), nénten nguang lebihin wicara. Sang sané makarya gatra madasar antuk pakayunan jujur, nénten ja bogbog,
Tan mapilonan ( berimbang), kawéntenan sané ngrereh gatra (wartawan) sajeroning ngrereh gatra nénten mapilonan ring sira – sira (berimbang)
Tepet (akurat), wicara sané kadartayang manut galah, patut, nénten wénten kaiwangan tur prasida katanggung jawabin olih sang sané ngardi
Tegep (lengkap), wicara sané kadartayang tegep kawéntenannyané manut uger – uger gatra luiré:
Napi (what), nartayang napi sané wénten,
Pidan (when), pidan wicara sané kadartayang
Dija (where), dija genah wicara sané kadartayang,
Sapasira/sira (who), sapasira sané kabaos eing wicara inucap
Kenapi (why) mapaiketan ring napi sané wénten wicara inucap
Sapunapi (how), sapunapi kawéntenan wicara inucap

Basa Sajeroning Gatra
Wartawan sajeroning nartayang garta nganggé tulisan jurnalistik. Tulisan jurnalistik maderbé cecirén ;
Lengkaranyané cutet tur padet
Pakéling, patinget gelis katiba majeng pamiarsa utawi pangwacén,
Basanyané saderana, tur dangan ngresepang.

Wantah amunika sané prasida ka sobyahang ring galah becik kadi mangkin, mogi wénten pikenohnyané majeng Ida Dané. Kaping ungkur puputang titiang antuk parama shanti.
Om shanti, shanti, shanti Om

Materi Tentang Orti Bahasa Bali


Tata titi sane ngwangun orti wantah antuk tetingkesan saking ringkesan basa inggris 5W+1H, inggih punika pamicutet saking:
a.       What selehin ring basa Bali wantah apa utawi napi, inggih punika kruna pitaken anggen nakenang indik pikobet sane wentten ring orti.
b.      When selehin ring basa Bali wantah pidan utawi ipidan, inggih punika kruna pitaken anggen nakenang indik dauh/galah/dina/rahina sane wenten nganutin orti.
c.       Who selehin ring basa Bali wantah nyen utawi sira, kruna pitaken puniki kaanggen nakenang parindikan jadma sane wenten ring orti.
d.      Why selehin ring basa Bali wantah kenapa, nguda utawi ngudiang, inggih punika kruna sane kaanggen nakenang indik sane ngranayang pikobet ring orti.
Advertisement
e.       Where selehin ring basa Bali wantah dija, kruna pitaken puniki kaanggen nakenang genah nganutin orti.
f.       How selehin ring basa Bali wantah ken-ken, inggih punika ken-ken dados pikobet nganutin orti punika.


Contoh Orti Bahasa Bali 
Demam Berdarah
Dibi sanja ring siaran TV-ne wenten kapiragi orti indik ipun pinungkan “demam berdarah” sane sampun makeh mancut urip para janane. pinungkane puniki sampun nglimbak ring sawengkon Bali. Kirang langkung sampun 500 diri wargane sane keni sungkan puniki. Minakadi ring Denpasar 125 diri, ring Badung 75 diri, ring Buleleng 75 diri, ring Gianyar 125 diri, ring Karangasem 25 diri, ring Negara 25 diri, miwah ring Klungkung 25 diri. Santukan makeh warga sane keni demam berdarah mawinan sal-sale ring rumah sakit nenten mresidayang nampung.
Sungkan “demam berdarah” puniki kalimbakan olih legu “Aedes Aegypti” sane seneng idup ring toya-toya sane ening tur madegdegan. Nabdabang indike punika pamrentahe sampun mapangarah ring para janane mangda mabersih-bersih ring genah nyane soang-soang. Utaminyane mersihin genah-genah legune mataluh. Minakadi mresihin bak mandi, selokan, utawi genah toyane sabilang minggu. nagingin “abate” ring genah-genah toyane, nanem kopok wiadin botol-botol sane nenten mangge. Lianan ring utsaha punika pamrentahe sampun taler ngawentenang “pengasapan” ring genah wargane sane keni demam berdarah.
Lianan ring orti punika wenten taler orti saking rumah sakit inggih punika wantuan sane kaserahang olih Bapak Bupati mantuka ring para pasien sane kirang mampu sane ngraksa pimungkan rahat. sane polih wantuan punika minakadi pasien sane ngraksa tumor, bibih sumbing, kanker miwah sane lianan. wantuan sane kasukserahang marupa jinah, soang-soang pasien nrima wantuan makeh Rp. 1.000.000,-. Wantuan sane kirang mampu. Pamrentahe sampun ngicen titi, sepatutne maka warga i raga nuutin titi punika, urati ring para janane sane kirang mampu.
Advertisement

Written by nandasanjaya38@yahoo.com

I'm blink-182 fan and i'm proud of it. 4505 likes. Just another page about the most awesome band on the planet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 Contoh Orti Bahasa Bali Bermacam Tema

Cerita Jaratkaru Dan Makna Cerita Jaratkaru