in

Kumpulan Pidarta Bahasa Bali Panjang Pendek

Ngrajegang Budaya Bali

Matur suksema majeng ring pangenter acara, santukan galahe sane becik puniki kapica ring pasikian titiange. Bapak lan Ibu guru, sane dahat suksemayang titiang. Lan para sisya-sisya SMA N 1 Semarapura sane banget tresnasihin titiang, sadurung titiang matur amatra, pinih riin ngiring sareng-sareng ngastiti bhakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, majalaran antuk nguncarang panganjali umat.

“Om Swastyastu”

Mogi-mogi sangkaning pasuecan lan asung kertha wara nugraha Ida, prasida tityang ngiring Ida dane sareng sami ngamangguhang karahayuan lan kerahajengan jagat. Ring genah lan galahe sane becik puniki, lugrayang tityang matur amatra sane mamurda ”Ngrajegang Budaya Bali”.

Kawentenan pulo Baline pinaka pulo wisata budaya sane sampun kaloktah doh kantos ke dura Negara. Sampun sami uning tur pawikan, punika sami ngawinang jagat Baline kaparinama olih para janane “pulau seribu pura, pulau dewata, pulau surga utawi the last paradise”. Napi sane ngawinang pulau Baline kaparinama asapunika?

Sane ngawinang pulau Baline kaparinama asapunika tur kasenengin olih para janane boyaja tios, punika santukan keasrian palemahan pulau Baline, katuku malih antuk seni lan budaya Bali. Mawinan asapunika iraga sareng sami patut Ngrajegang Budaya Bali. Mangda budaya baline tetep asri, lan lestari.

Silih sinunggil sane kanggen nguratang tur ngewerdiang seni budaya inggih punika wantah Basa Bali, Tetabuhan lan Tari-Tarian druene sane pinaka tetamian utawi warisan saking leluhur Bali. Punika ngawinang iraga patut bangga dados generasi penerus Bali. Pinunas titiang sumangdane budayane nenten rusak tur punah, ngiring sareng-sareng lestariang budaya Baline.

Ida-dane miwah sameton sami sane banget kusumayang titiang, Kadi asapunika titiang prasida matur-atur ring galahe sane becik puniki, mogi-mogi wenten pikonohipun. Ring wesananing atur, banget titiang nglungsur geng rena pengampura pet wenten atur titiang sane nenten munggah ring arsa. Matur suksma antuk ring uratian ida-dane sinamian, Pinaka panguntat, puputang titiang antuk parama santih.

Om Santih, Santih, Santih, Om


Mabusana Adat BALI sane Becik

          Suksma antuk galah sane katiba ring titiang sane mangkin.

          Sadurung titian matur-atur, ngiring iraga sareng sami matur suksma majeng ring IDA SANG HYANG WIDHI WASA duaning ASUNG KERTA WARA NUGRAHA ida iraga makesamian mapupul ring rahine sane becik puniki malarapan antuk panganjali umat “OM SWASTYASTU”.

          Ibu/bpk guru sane wangiang titian lan ida dane semeton titian sareng sami sane banget tresnasihin titian. Ring galahe sane becik puniki prasida titian masadu ajeng ring bpk/ibu guru taler ida dane , titiang pacing ngaturang parindikan sane mamurda “ MabusanaAdat BALI sane Becik”. Napi mawinan titiang ngambil murda kadi asa punika, duaning rauh mangkin ngangsan akeh umat Hindu Bali sane mabusana adat nenten patut, kadi ngangge wastra sane bawak utawi nenten ngalintangin lutu. Nika sane ngranayang sayan lami adat bali sayan punah.

          Ring zamane sane ngangsan modern puniki, ngiring iraga dados generasi muda mangda nglestariang adat lan budaya bali sane kawarisin antuk leluhur iraga sareng sami. Yening iraga pacing ka pura mangda mabusana adat sane becik. Ngangge wastra sane lantang lan ngangge destran sane petak utawi putih. Yening sane istri mangda ngangge kabaya sane panjangnyane ngalintangin siku.

          Wantah kadi asapunika sane prasida aturang titian, mogi-mogi napi sane aturang titian mawiguna antuk iraga sareng sami. Titian nunas geng rena sinampura antuk keiwangan titian sane neten patut ring arsan soang-soang. Puputang titian antuk parama santhi “ OM SANTHI, SANTHI, SANTHI OM”.Bali Wisata Budaya

Para Darsika miwah uleman sane wangiang titiang,
Taler para Ida dane utawi semeton pamilet sane sihin titiang,
Om Swastyastu,

Angayubagia uningayang titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, saantukan wantah sangkaning asung kertha wara nugraha Ida, mawinan iraga prasida kacunduk sadu arep sakadi mangkin ring galahe sane becik puniki. Ampure ping banget lungsurin titiang ring Ida dane sinamian riantuk tambet titiange kalintang, nanging purun nglangkungin linggih Ida dane pacang maatur-atur samatra nganinin Indik ” Bali Wisata Budaya

Advertisement

Ida-dane Pamiarsa sane kasumayang titiang,
Sakadi sane ketah kauningin, kantos mangkin Pulau Bali kantun kaangken pinaka “Pulau Seni Budaya, Pulau Dewata, Pulau Kahyangan, Pulau Seribu Pura miwah Pulau Sorga utawi The Last Paradise”. Sajaba punika Bali kabaos pinaka daerah tatujon wisata Indonesia Bagian Tengah. Sajeroning nitenin linggihe pinaka daerah tatujon wisata, Bali ngemanggehang Pariwisata Budaya pinaka daya tarik wisatawane sane pinih utama.

Duaning asapunika, budaya Baline patut kaupapira mangda prasida ajeg, kukuh miwah lestari. Yening budaya Bali ne sampun rered utawi runtuh, pariwisata Baline pacang taler sayan rered tur padem, mawinan pawangunan ring Bali nenten pacang prasida mamargi antar.

Sane mangkin, ngiring baosang, asapunapi tata carane mangda budaya Bali ne prasida ajeg kantos kapungkur wekas? Para jana Bali ne saking dumun sampun kaloktah pinaka masyarakat gotong royong, nginggilang rasa sagilik-saguluk salunglung sabayantaka sarpanaya utawi ngelarang kesatuan miwah persatuan mangda prasida ngemolihang kasukertan. Dasar kahuripan puniki raris kemargiang antuk:
•Mikukuhang tur ngrajegang Sang Hyang Agama Puniki manut ring pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

 Nginggilang tata prawertining Maagama Hindu tegesnyane ring ngelimbakang seni budaya Bali patut kadasarin antuk sasunduk miwah tata sulur agama.

Ngrajegang Tata sukertaning desa saha pawongannyane sekala lan niskala.
Puniki mepiteges mangda sareng sami mamiara tata sukerta utawi keamanan desa antuk ngemargiang daging awig-awig Desa Pakraman sekala miwah niskala. ,•

Nincapang Pangweruh, Kasusilan, miwah Pangupajiwa.
Tegesnyane nenten surud-surud melajahang rage, nelebang daging sastra agama miwah teknologi maka bekel kahuripan anggen ngerereh pangupajiwa.

Ida-dane, sane wangiang titiang,
Sajaba punika, utsaha ngajegang seni miwah budaya Bali ketah kadasarin antuk dasar panglimbakan pawangunan adat Bali ne, warisan leluhur sane pinih utama sane kawastanin ajahan “Tri Hita Karana” minakadi Parahyangan, Pawongan,miwah Palemahan.
Ida dane miwah semeton sami sane banget mustikayang titiang,

Kadi asapunika titiang prasida maatur-atur ring galahe sane becik puniki. Matur suksme banget antuk uratian Ida-dane sinamian. Menawi ta wenten iwang atur titiang, lugrayang titiang ngelungsur geng rena pengampura. Pinaka pamuput atur, pinih untat sineb titiang antuk Parama Shanti,

OM Shanti Shanti Shanti OM.Bali Clean and Green

Suksma aturang titiang ring ugrawakya indik galah sane katibaring sikian titiang.-Manggala miwah angga panureksa sane kusumayang titiang-Ida dane sareng sami sane wangiyang titiang-Asapunika taler para sisya sane dahat tresnasihin titiangMaka purwakaning pangastuti titiang ngaturang suksmaningpangastungkara“Om Swastiastu”Mungwing,murdhan pidarta sane jagi aturang titiang inggih punika

“Ngewetuang Jagat Bali Sane Bersih Lan Asri”

utawi

“Menuju BaliClean and Green”

Ida dane sareng sami pamekasnyane para sisya sane tresnasihintitiang “Napi sane kawastanin Clean and Green?” Clean and Green

nenten

 je tios asapunapi I raga sareng sami miara sawawengkon,Iraga soang-soang mangde setata bersih lan asri

,Pemerintah murdaning jagat Bali sampun ngutsahayang program-program sane becikpisan sane matetujon miara Bali setata bersih lan asri.Program-program sane sampun kausayang minakadi Denpasar GoGreen 2011 (kalih tali solas), Car Free Day, Penanaman sejuta pohon tursane siosan.Nandur sarwa tetanduran sekadi bibitgetas,sawo,mahoni,prasida ngicalang polusi udara, tanah longsor talermiara keasrian jagat Baline,sapunika taler program car free day sanekatepasin apisan nyabran aminggu.Inggih para yowana sami sane tresnasihin titiang,ngiring takenangring sajeroning angga soang-soang,

sampunke I raga midabdabinutsaha-utsaha sane matetujon miara kebersihan lan keasrian jagatBaline? Yen ten I raga sane miara kebersihan lan keasrian jagatBaline,sira malih? Duaning asapunika ngiring para yowana sarengsami ngawit mangkin sikiang ragane, cingcingan lengen

Advertisement

Written by nandasanjaya38@yahoo.com

I'm blink-182 fan and i'm proud of it. 4505 likes. Just another page about the most awesome band on the planet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contoh Percakapan (Dialog) Bahasa Bali Alus

4 Contoh Puisi Bahasa Bali Dan Terjemahannya