in

Geguritan Sucita Pupuh Ginanti

Geguritan sucita

Geguritan Sucita Pupuh Ginanti

Geguritan Sucita, 1.


Pupuh Ginanti


1. Mirib suba liu tau, kadiné munggah ring āji, jatin sengsara punika, wetu saking tingkah pelih, pelih saking katambetan, tamben dhadi dasar sedih.
2. Tambeté ngawinang lacur, bulak – balik manumadi, bingkih malaib duka, dekah nguber sukan ati, ngalih idup mati bakat, ngalih bajang tua panggih.
3. Tambet tan lian punika, dadi kraña sami – sami, kraña jenged kadi jantra, suka duka mlinder panggih, jani sedih nyanan girang, suud girang sedih malih.
4. Yan baya nu tanggun idup, liu tegenang di hati, nanging yaning suba tua, kisud cengkud kalud sakit, angkihan mamegat – megat, apané tegenang malih.
5. Pamuputnya mati bungkus, kakencané telah ledis, tiara ada buin kandayang, ka belet payu negakin, tumbén jemet nyak nyerah, naros tuara makelatin.
6. Acepanné kudiang liyu, magoh nanggu séket keti,  makejang tondén kasidan, puput nyerah ngaba gering, ngeringin salah acepan, bek maisi sakit hati.
7. Jumunin duma ditudtud, nudtudang edoté nguni, demené mawak bangkaan, demen ngalih né demenin, ngalih pragat dadi nungkak, mati énggalin nyagjagin.
8. Ping séket jantos ping siu, bulak balik manumadi, ngubungin sakit manah, kadén ia bisa trepti, suba satak ngalih domas. Suba siu nagih aketi.
9. Pamuput tan taén cukup, nandang kuang sai sai, kadi pasih nyolo tukad, luir agni maksa lengis, sai embuh sai kuang, tan sida anguk ngenemin.
10. Tanpa wates tanpa tanggu, kitané sai nagihin, yaning tan wénten kasidan, sinah dadi sakit hati, ibuk sedih mayangsara, masi tamben manasarin.
11. Suba tingglas tuara kamung, tambeté pukihing sedih, sangkan buatang aliang, tambanipuné sujati, tan lianan kawikanan, to tambannya jati pisan.
12. Ané madan wikan iku, bisané mangawé galir, ngadayang muah ngilangang, saluirné ada di hati, ala ayu suka suka, ngandika apang uning.

Advertisement

Kaketus saking geguritan sucita

Advertisement

Written by nandasanjaya38@yahoo.com

I'm blink-182 fan and i'm proud of it. 4505 likes. Just another page about the most awesome band on the planet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Satua Bali

Tata-Titi Mantra Ngwacen Lontar