in

Contoh Satua Bali Lengkap

Satua Bali Singkat 

Katuturan Yuyu Malaksana Melah

Sané riin wénten reké yuyu padem, kaurip antuk Ida Pedanda, rikala Ida Pedanda nglintangin tukad nyat. Irika Ida nyingakin yuyu berag aking. Kapiwelasan Ida Pedanda, kaduduk ipun I Yuyu, kagenahang ring telagané. Kasuén-suén sampun ageng ipun I Yuyu.

Sedek dina anu, Ida Pedanda merem irika ring baléné ring sisin telagané. Sagét teka I Lelipi ring I Guak, masebaya sang kalih jagi ngutgut Ida Pedanda tur jagi kasedayang. Kenginan uning ipun I Yuyu ring laksanan corahé kakalih, I Ular kalih I Guak. I rika raris I Yuyu mapajar ring I Guak kalih I Lelipi jagi ngamiletin laksanan ipun sang kalih. Sampun adung reké paitungané sang tigang diri, tumuli I Yuyu kagandong sareng kalih. Wawu ipun nincap baongné sang karo, raris kagetep baongné I Lelipi muah I Guak. Padem reké ipun makakalih.

Sapuniki wiakti laksana ipun I Yuyu becik pisan, sing bisa engsap tekéning utang.

Satua Bali Pendek

Satua Bali : Lutung Teken Kambing

Critayang I Lutung malali-lali di sisin alase tepukina I kambing sedek medem beten kayune ngrembun. I Lutung munyine manis nyapatin, “yeh sedeng melaha I Kambing dini. Jalan mesekaa ngae abian kacang lindung. Manian apa ada pupunin !” I Kambing nyautin dabdab, “kenken baan nabdabang apang nyak manut paedumane ? Mani puan apang eda ngranayang rebat matimpal”.

I Lutung munyinne getar nyauitin. “kene ento kambing, saluir edon iba ane ngelahang, sekancan buah wake ane muponin. Asing ane lenyok teken subaya apang tusing nepukin rahayu”. I Kambing manggutan sarwi ngomong, “nah wake ane nyadia nginutin munyin ibane”.

suba pragat subayane ajak dadua, lantas ngawitin ngae abian. I kambing ngedeng tenggala, I Lutung ngatehang uli duri. I Kambing tundune telah kapecutin, kanti balan-balan pajlantah, sasubane lanyah ajaka dadua seleg mamula kacang.

Critayang jani suba mentik melah kacange, sabilang medon amaha baan I Kambing, “bah yen kene undukne pocol makaronan ngajak I Kambin ? Buin pidan kacange lakar mebuah ? Makejang done liglig amah kambing.

Satua Bali Beserta Gambarnya

Siap Selem

Satua Siap Selem
Satua Siap Selem

Ada katuturan satua I Siap Selem ngelah pianak pepitu. Ane paling cerika tusing ngelah bulu madan I Doglagan. Sawai-wai I Siap Selem ngalih amah nganti ke dauh pangkunge. Sedek dina anu ritatkala I Siap Selem teken panak-panakne ngalih amah dauh pangkunge, lantas langite megerudug nyihnayang lakar ujan.

“Me, lan jani mulih. Ento guleme gede gati” keto pianakne kelihan ngomong.

“Ao me yang takut nyanan iraga ujanan dini” pianakne lianan milu masaut

“Cening jak mekejang, lan jani ditu di umahe ento malu maembon.

Yen jani iraga mulih pedas iraga ujanan. Tolih ento adine, I Doglagan. Ia tusing ngelah bulu. Yen ia ujanan pepes bisa mati” keto I Siap Selem maorahan teken pianak-pianakne. Lantas I Siap selem teken pianakne makapitu ngungsi keumahe ane ada di sisin pangkunge ento.

“Jero jero sane madue pondok niki, dados ke tiang milu maembon?” keto I Siap Selem metakon.

Lantas pesu ane ngelah umahe ento boya ja sios wantah meong lua madan Meng Kuuk.

“Ngeong ngeong.. ih cai Siap Selem ngujang cai mai?”

“Jero Meong, tiang mriki jagi maembon mawinan tiang madue pianak-pianak kari alit. Tusing melah keneh tiange ngajakin ngrobok ujan”.

“Nah lamun buka keto, lan mai macelep ka tengah” ditu lantas Meng Kuuk ngajakin I Siap Selem tekening pianakne mulihan. Sajaan lantas tuun ujan bales pesan ngaenang pangkunge blabar.

Meng Kuuk nanjenin I Siap Selem apanga nginep di umahne. I Siap Selem nyak nginep kerana ia pedalem teken pianakne. Petengne I Siap Selem tusing ngidayang pules. Ditu lantas ia ningeh Meng Kuuk mererembug ajaka pianak-pianakne.

Advertisement

“Cening ajak mekejang, petenge ene iraga lakar pesta besar. Ne meme ngelah siap pengina ngajak pianak makapitu” keto munyine Meng Kuuk.

“Tiang baang kibulne me!” keto pesaut panakne

“Tiang baang kampidne me!” pianakne len milu mesaut

Ningeh tutur Meng Kuuke teken pianak-pianakne buka keto, lantas I Siap Selem nundunin pianak-pianakne

“Ning bangun ning. Ento Meng Kuuk nagih ngamah iraga. Mai jani iraga megedi uling dini. Cening malu mekeber nyanan Meme ngemilunin”. Lantas seka besik pianak I Siap Seleme makeber ngecosin pangkung.

Brrr.. Burr.. Suuak… Keto pianakne ane paling keliha makeber.

“Apa ento Siap Selem?” metakon Meng Kuuk

“Ento don timbule ulung” keto I Siap Selem nyautin

Brrr.. Burr.. Suuak… keto pianakne lenan makeber

“Apa ento Siap Selem?” Meng Kuuk buin mtakon

“Ento don tiinge ulung” pesautne Siap Selem.

Lantas seka besik pianakne I Siap Selem mekeber ngentasin pangkung. Jani enu I Siap Selem teken I Doglagan dogen ditu di umahne Meng Kuuk. Mabesen lantas I Siap Selem teken I Doglagan.

“Cening Doglagan, jani Meme lakar ngalahin cening dini. Nyanan yen lakar amaha teken I Meng Kuuk, duegang bane madaya. Orahang eben caine nu pait, nu belig, sing pantes daar malu. Tunden Ia ngubuhin cai nganti tumbuh bulu. Yen suba tumbuh bulun caine, ditu lantas cai keberang ibane mulih”.

Lantas I Siap Selem makeber ngentasin pangkung. Brrr.. Burr.. Suuak… keto munyin pakeber I Siap Seleme.

“Apa ento Siap Selem?” mtakon lantas I Meng Kuuk. Tusing ada ne nyautin. Ditu lantas I Meng Kuuk nelokin pedemane I Siap Selem. Mekesiab lantas ia mare dapetanga tuah ada I Doglagan ditu.

“Beh, pasti busan ane orahange don-donan ulung ento boya ja len wantah I Siap Selem teken pianak-pianakne”

“Meme kanggoang dogen suba pitike cenik ene daar” keto panakne mamunyi.

“Duh jero para meong sinamian, sampunang tiang ajenga mangkin. Tiang konden tumbuh bulu sinah eben tiange pait, belig, miwah ten jaan ajeng. Pinih becik ubuhin dumun tiang nganti tumbuh bulu, drika wawu dados ajeng tityang” I Doglagan mautsaha madaya upaya apang sing amaha teken I Meng Kuuk lan pianak-pianakne.

I Meng Kuuk kena baana kabelog-belog baan I Doglagan. Ia nyak ngubuhin I Doglagan. I Doglagan wadahina guungan lan sabilang wai baanga ngamah. Gelising satua jani bulun I Doglagane suba tumbuh. Meng Kuuk lan pianakne pada repot ngae lakar basa anggona ngolah ben Doglagane.

“Eh cai Doglagan, jani cai lakar amah kai”

“Nggih dados nika jero. Nanging apang eben tiange jaanan, keburang dumun tiang ping telu”

Meng Kuuk lantas ngeburang I Doglagan. Prrrr. Prrrr. Prrrr. Pas keburane ping telu mekeber lantas I Doglagan. Joh pakeberne lantas ngenceg duur batune. Meng Kuuk nguber I Doglagan lan tingalina ia ngenceg duur batune. Meng Kuuk nyagrep nanging I Doglagan ngenggalang makeber. Ane sagrepa I Meng Kuuk boya ja len tuah batu ane ngranaang gigine pungak. I Doglagan makeber sambilanga ngendingin I Meng Kuuk.

“Ngik ngak ngik nguk gigi pungak nyaplok batu. Ngik ngak ngik nguk gigi pungak nyaplok batu.”

Keto suba upah anake ane demen mebikas corah. Iraga mangda setata madaya upaya yening nepukin unduk lan ngelawan sane mabikas jele.

Advertisement

Written by nandasanjaya38@yahoo.com

I'm blink-182 fan and i'm proud of it. 4505 likes. Just another page about the most awesome band on the planet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cerita Jaratkaru Dan Makna Cerita Jaratkaru

Materi Satua Bali Pengertian Dan Contohnya