in ,

Contoh Sambrama Wacana Tentang Mesangih (Potong Gigi)

Masangih
Inilah Contoh Sambrama Wacana Tentang Mesangih (Potong Gigi) :
OM Swastiastu,
Para manggala, para diaksa, sane mustikayang titiang. Para panodia, para atiti, sane kusumayang titiang. Para semeton, sane tresna sihin titiang.
Inggih, ida dane sareng sami, pinaka purwaning atur, ngiring nunas ica ring Ida Sanghyang Parama Kawi, dumogi Ida sueca micayang wara nugraha, napi-napi sane dados tetujon, prasida kapanggih tur labda karya.
Ring wewengan subha dewasa sakadi mangkin, sane mabuat pinaka unteng bebaosan, inggih punika, nganenin upacara Mapandes. Upacara Mapandes taler kabaos Matatah utawi Masangih. Upacara Mapandes/Matatah/Masangih, wantah ngranjing ring pawilangan Manusa Yadnya.
Manut dresta, pangagem agama Hindune, pamekas ring Bali, kapisarat ngamargiang upacara mapandes/matatah/masangih, ri antuk ta kocap, kantun dados swadharmaning Guru Rupaka, inggih taler kabaos utang i rerama teken i pianak, sane wenang kataur antuk nglaksanayang upacara/upakara mapandes, sasidan-sidaan sekantun anom, bajang teruna, sekirang-kirang sekantunne maurip.
Manut kecap lontar “Atma Prasangsa” yan tan mapandes ta kocap atman ipun pacang makpak bungkil tiing, sekadi gegambaran (lukisan) ring parba Gedong Kertha Ghosa ring Klungkung. Punika duaning kapisarat manah utawi kayun i rerama pacang naur kapiutanganne, majalaran antuk ngombet dakin gigin para alit-alite sane sampun menek daa (kelih).
Mungguing tetujon utawi sesuduke mapar gigi (mapandes/matatah/masangih), punika maka simbul, makirangin musuhe ring raga sarira sane kabaos “sad ripu“, punika duaning 6 katih gigine sane kapapar. Sakirang-kirang ipun mangda seimbang kawigunanne kalawan sad ripune ring raga sarira.
Bacakan sad ripune ring raga sarira, inggih punika :
Kama (nafsu)
Krodha (kemarahan)
Lobha (kelobaan/ketamakan)
Mada (kemabukan)
Moha (kebingungan)
Matsarya (irihati)
Ipun i sad ripu kocap mabawa pisaca utawi keraksasan, ngabetang guna rajas miwah tamas, sane ngranayang kabancana saluir tingkahing i manusa. Napi malih yan ipun prasida nguasayang angga sarira druwene.
Mungguing ring kecap-kecap sastra, patut pisan kanggen agem-ageman, mangda pamargin yadnya prasida nekeng tuas.
Ring Pustaka Tutur Sanghyang Yama, kabaos :
“yan amandesi wang durung angraja swala, padha tan kawenang, amalat rare ngaranya, tunggal halanya ring wang angrabyaning wang durung angraja swala, tan sukramakena ring jagat, magawe sangar negara nira Sri Aji “.
Kadadosan ipun sang sane patut mapandes/matatah/masangih, wantah anake sane sampun menek daa/kelih.
Ring pustaka Kala Tattwa :
Kacerita Ida Betara Siwa, maameng-ameng sareng Betari Uma ring ambarane, raris metu kamane ulung, ka tiba ring segara, matemahan dados rare, marupa aeng magigi rangap, macaling renggah, mapesengan Sang Kala, wiakti kabinawa takut anake ngantenang. Panumadian sang Kala dados anggen pratiwimba, patemoning kama kaparagan awinan medal rare dia-diu, macaling renggah, magigi rangap.
Sesampunne duur mataken Ida Sang Kala ring Ida Sang Tri Murti ” “Nyen saja bapan titiange ?” Sang Tri Murti ngandika, mangda Sang Kala nakenang ka suarga ring Ida Betara Siwa. Sang Kala raris lunga ka suarga, makada jerih watek dewatane, ri antuk Sang Kala marupa aeng tur nakutin. Raris kacunduk ring Ida Betara Siwa. Betara Siwa ngandika : “Ih, nyen cening ene, apa lakar alih mai ka suarga ?”
Sang Kala umatur : “Inggih, titiang mawasta Sang Kala, titiang ka suarga pacang ngruruh bapan titiange sejati “. Ida Betara Siwa ngandika : “getep malu caling i dewane, papar gigine yan suba keto mara i dewa lakar katemu ane madan bapa sejati”.
Gelising cerita sesampun calinge katugel, gigine kapapar, raris ida Betara Siwa ngangken raga : “bapa, bapan i dewane sujati, tur Ida Betari Uma ibun i dewane sejati.” Katemu bapa sejati (atma kapanggih ring Brahman).
Mungguing upakara bebantenan nenten pisan dados pasahang ring pamargin yadnya, yadiastun nenten makueh, nanging sane tan sida pasah, inggih punika : pabiakalan, prayascita, penglukatan, miwah sane lian-lianan sane matetujon penyucian.
Ri kalaning ngelarang yadnya mapandes, mangda pastika jangkep sopakaraning yadnya, makadi :
Bale gading, pinaka linggih ida Sanghyang Smara Ratih.
Teteg, marupa jejahitan madaging jaja mwah sampian antuk ental.
Nyuh gading, sane sampun makasturi, toyannyane kekutang, magambar ardhanareswari (Semara Ratih). Nyuh gading puniki pacang anggen pamaosan mwah padangal sane sampun mangge.
Padangal, carang dadap 3 potong, tebu ratu 3 potong, sawatara dawanipun 1,5 cm.
Pangurip-urip, inan kunyit miwah pamor.
Bokor, anggen wadah kikir, pahet, pangilap mwah pangurip, sane kabaos ring ajeng.
Wastra, anggen rurub/saput.
Banten tetingkeb, dados taler gentosin antuk segehan agung, pacang kajekjek ri kala tedun sesampunne puput mapapar
Sesampunne punika jangkep, sang sane pacang inupakara, munggah ka genahe mapandes, irika “sangging” pinaka manggalaning yadnya, ngawitin antuk “ngrajah”, ngangge wijaksara (aksara suci).
Sesampun marajah, keketisin antuk tirtha pasangihan, irika raris ngebah (sirep ) marep ke luanan. Ring luanan wenten galeng tumpuk, simbul gunung. Wit saking gunung maka sangkan ahyun teka (saking gunung kerahayuanne rawuh)..
Ring luhur sang masangih/mapandes/matatah, wenten kabaos telaga ngembeng., kapayasin antuk wastra warna-warni. Suksman ipun, telaga sinah wenten toya, hiasan wastra warna-warni, pinaka praba kencana (caya/sinar) Hyang Siwa Aditya.
Punika sami wantah nunas ica ring Ida Sanghyang Widhi, mangdane ida ledang micayang karahajengan.
Inggih asapunika atur piuning titiang, wantah marupa jagra winungu.
Puput.
OM Santih Santih Santih OM

Itulah Contoh Sambrama Wacana Tentang Mesangih (Potong Gigi).

Written by nandasanjaya38@yahoo.com

I'm blink-182 fan and i'm proud of it. 4505 likes. Just another page about the most awesome band on the planet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Makna Upacara Melasti di Laut Sebelum Hari Raya Nyepi di Bali

Subak Di Bali : Pengertian Dan Sejarah