in

Contoh Percakapan (Dialog) Bahasa Bali Alus

Malali Ka Kertha Gosa
Ring taman sekolahan. Rikala masandekan. Ratna lan Dewi mabebaosan.

Ratna : “Dewi, kija patutne malali rikala liburan semestere?”

Dewi : “Duh, Ratna, mara pesu uling kelase suba matakon malali. Tiang sing nawang.”
Lantas teka Tasya lan nyapatin.

Tasya : “Ih, Ratna lan Dewi ngujang dini? Tiang ngalih-ngalihin, Apa ane kaomongang?”

Ratna : “Ene ngomongang malali rikala liburan semestere ene.

Tasya : “Ooo, mai malali ka Kertha Gosa. Kenken?

Dewi : “Ring dija genahne?”

Tasya : “Ring Klungkung.”

Ratna : “Nah, nah lan tiang milu. Dewi eda suba ajaka. Ituni ia ngorahang sing nyak.”

Dewi : “Eda keto Na, tiang kan enu inguh ene baan tugas sane liu.”

Tasya : “ Nah, nyanan pragatang tugase acepokan. Eda bes kenehanga. Lamun keto nyanan ka terminal malu, nganggen transportasi umum luas.”

Dewi : “Nah, menek apa nyak masih tiang.”
Rikala liburan semestere, Ratna, Tasya, lan Dewi malali ka Kertha Gosa. Setekedne ring Kertha Gosa.

Ratna : “Wih, luung gati Kertha Gosane. Sing rugi iraga mai. Apa buin sing mayah.”

Dewi : “Ooo be, suksma nah Tasya.”

Tasya : “Nggih, tenang gen. Mai lan ajaka makejang majalan ningalin seisin Kertha Gosane.”

Ratna lan Dewi : “Mai lamun keto.”

Ditu lantas majalan maketelu sibarengan.

Tasya :”Ratna, Dewi, niki pun cingakin tembokne, misi relief alah crita-crita pawayangan. Ene nyritayang indik karmapala parisolahe jadmane sane malaksana.”

Advertisement

Ratna :“Ooo, men ane misi kursi miwah meja niki anggona napi?”

Tasya :”Ene imalu anggona genah raja Klungkunge sangkep.”

Dewi :”Wih, luung-luung.”

Tasya :”Nah, jani ajaka ka museumne. Mai majalan malu.”
Ring museum Kertha Gosa.

Tasya :”Nah, be teked. Ring museum wenten piranti-piranti utawi pakakas-pakakas sane anggona baan raja Klungkunge imalu.”

Dewi :”Ooo, aje niki ada pedang, pangangge, lan batu-batu seni.”

Ratna :”Ooo keto dueg Tasya nyelasang.”

Tasya :”Ooo ipidan tiang sakulawarga malali mai. Keto suba sepatutne iraga nawang kenken sejarahne imalu. Nah, jani suba sanja, mai mulih ka Singaraja.”

Dewi :”Nah, nah, mai lan ajaka makejang apang tusing kapetengan teked. Memen bapan tiange sing maang bes makelo. Kanggoang amone malu, pidan mai buin sareng kulawargan tiange”

Ratna :”Mih, tiang enu meled nawang buin, nah, nah lan buin pidan lakar malali buin mai ajak kulawargan tiange.”

Ditu lantas, Ratna, Tasya, lan Dewi majalan nuju terminal. Maketelu jagi mulih ka Singaraja. Makejang lantas makedekan sawireh seneng pesan malali.

sumber : brainly

Advertisement

Written by nandasanjaya38@yahoo.com

I'm blink-182 fan and i'm proud of it. 4505 likes. Just another page about the most awesome band on the planet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Percakapan (Dialog) Madaging Basa Bali Indik Kruna

Kumpulan Pidarta Bahasa Bali Panjang Pendek