in

6 Contoh Orti Bahasa Bali Bermacam Tema


Sane kewastanin orti Bali inggih punika saluring gatra sane kapireng,kawacen,lan sane madue tetuek mangda sang mirengang uning ring daging nyane

1. Contoh Orti Bali Pendek Demam Berdarah 
Demam Berdarah

Dibi sanja ring siaran TV-ne wenten kapiragi orti indik ipun pinungkan “demam berdarah” sane sampun makeh mancut urip para janane. pinungkane puniki sampun nglimbak ring sawengkon Bali. Kirang langkung sampun 500 diri wargane sane keni sungkan puniki. Minakadi ring Denpasar 125 diri, ring Badung 75 diri, ring Buleleng 75 diri, ring Gianyar 125 diri, ring Karangasem 25 diri, ring Negara 25 diri, miwah ring Klungkung 25 diri. Santukan makeh warga sane keni demam berdarah mawinan sal-sale ring rumah sakit nenten mresidayang nampung.

Sungkan “demam berdarah” puniki kalimbakan olih legu “Aedes Aegypti” sane seneng idup ring toya-toya sane ening tur madegdegan. Nabdabang indike punika pamrentahe sampun mapangarah ring para janane mangda mabersih-bersih ring genah nyane soang-soang. Utaminyane mersihin genah-genah legune mataluh. Minakadi mresihin bak mandi, selokan, utawi genah toyane sabilang minggu. nagingin “abate” ring genah-genah toyane, nanem kopok wiadin botol-botol sane nenten mangge. Lianan ring utsaha punika pamrentahe sampun taler ngawentenang “pengasapan” ring genah wargane sane keni demam berdarah.

Lianan ring orti punika wenten taler orti saking rumah sakit inggih punika wantuan sane kaserahang olih Bapak Bupati mantuka ring para pasien sane kirang mampu sane ngraksa pimungkan rahat. sane polih wantuan punika minakadi pasien sane ngraksa tumor, bibih sumbing, kanker miwah sane lianan. wantuan sane kasukserahang marupa jinah, soang-soang pasien nrima wantuan makeh Rp. 1.000.000,-. Wantuan sane kirang mampu. Pamrentahe sampun ngicen titi, sepatutne maka warga i raga nuutin titi punika, urati ring para janane sane kirang mampu.

2. Contoh Orti Bali Tentang Bencana Alam Banjir

Blabar

Manut keterangan Camat Banjar Kabupaten Buleleng wenten solas desa sane keni blabar ageng. Makatah tanahe embid tur longsor, pamekasring Kecamatan Banjar. Wewidangan sane pinih banget keni bencana punika : Desa Sidatapa, miwah Tembuku. bencana punika ngawinang wangunan-wangunan umah, pamrajan, pura lan sekolah.

Wangunan punika patut gelis kabecikin, santukan maderbe paiketan sane mabuat ring kauripan manusane. Yening wilangin antuk jinah karugian sane kawetuang kirang langkung duang milyar ttigang atus yuta rupiah. ritepengan puniki Bapak Bupati Buleleng sampun ngwehin wantuan marupa bahan wangunan. Asapunika taler wantuansaking LSM marupa jinah lan pangan, makadi : `beras, gula, mie sane tiosan.

3. Contoh Orti Bali Tentang Penyakit

Muntaber

Sube uling i telun Ketut Giri, timpal leket Nyoman Diptane ngamar di rumah sakit. Nadak sara teka uling sekolah Ketut Giri mising ngecor-ngecor, nguntah tusing rerenan, bayune nadak ngenduk, sebengne layu. Doktere ngorahang Ketut Giri katiben sakit ngutah mising, cara jani orahanga muntaber.

Apa kaden ngranaang, uli abulan di desa palekadan I Ketut Girine, pasedsed kramane pada ngutah mising. Buka kena grubug, selid sanja krama desane ngungsi rumah sakit. Ane sebetang ada ane makakuren ngutah mising, lantas rarud ngamar di rumah sakit. mimih dewa ratu kadi jail Widhine. Suba panyatusan kramane kena muntaber. Ada ane lacur, sepanan maan patulungan, mawetu ngalahin mati.

“Man nguda bengong buka keto.” Luh Sariadi nyambat sara Nyoman Dipta sedekan negak di ampik paone. sebengne buka pariselsel.

“Aduh tiang jejeh Mbok, mara pesan teka uli rumah sakit ngajak timpal-timpale, nelokin Ketut Giri katiben sakit, suba telung lemeng ia ngamar ditu.”

“Men sakit apa timpal Madene Ketut Giri?”

“Ia kena muntaber Mbok. Suba panyatusan kramane dauh pangkung kena muntaber. Kantos jani tonden rered. pedalem Ketut Giri kalawargane sada tuara, metu jani ngemasin ngamar. Tepuk reramane sedih medalem pianakne nglecir aukud. Ketut Giri mula manyama padidiana.”

“Mirib ditu leake galak-galak Mbok, yening tusing keto ngudiang buka aud kelor kramane tibenin muntaber. Geringe mararadan, nglahlah kemamai.”

” Beh Nyoman tusing pesan nawang paundukan. Nu nampenin unduk buka kuno. Indik muntabere ento tusing ja ulian amah leak. Tusing ja ulian pongor Betara. Ngutah misinge ento ulian idupe romon, dedaarane tusing bersih. Ane ngranayang sakit basang utawa mising, ento ulian yeh ineme tusing malablab. Sajabaning yeh, dedaarane ane tinggahin buyung bisa masi dadi krana. Ento makada, yening Nyoman bedak, eda pesan nginem yeh tusing malablab. Prabot-prabot ane anggo madaar patut umbah sabunin. Ane pinih sarat, eda engsap nyabunin lima. Makiri madaar utawa suud madaar limane apang satata kedas.”

“Keto masi jamban-jamban tongos ngotor apanga kedas. eda cara kuno, ngotor di teba. Ne suba perlune i raga apanga ngelah jamban. da nulad patapan celeng, meju ngenceh jalan mula. Yening nuut ambek celeng makrana muntabere muah panyakit ane lenan mararadan.”
nah yening keto maan nureksa kabersihane sinah sakite tusing bani paek. Eda engsap ngastiti Widhi, keto masih pangastitine teken leluhur tusing dadi tuna. Yening suba kene, idupe pasti satata rahayu, seger oger kasadianan.

Advertisement

Olih : I Wayan Westa

4. Contoh Orti Bali Tentang Bencana Alam 

BENCANA ALAM SAYAN SERING NIBENIN BALI
Bali sayan Sering keni bencana alam. Sujatine ke sapunike?

Masan ujan sampun rauh, bencana rauh. Ngawit saking angin nglinus, tanah longsor, kantos blabar ring makudang-kudang genah. Ring Jawa, Kalimantan, Sumatera, kantos Indonesia wewidangan kangin. Makasami stasiun televise nyiarang indik punika. Sane mangkin, karma baline nenten wantah nyingakin indik punika ring layar televisine. Ring wewidangan pagubugannyane taler, bencana-bencana punika sayan sering nibenin. Sapunika dados indik punika nibenin?.

Sujatine saking dumun Bali rumasuk daerah sane sering katiben bencana. Indik punika kaangkenin olih Ketua Tim Peneliti Potensi Bencana Alam ring Bali saking kampus Universitas Udayana, Drs. R. Suyarto, wenten kalih indik utama sane ngawinang Bali madue potensi keni bencana blabar lan longsor.kapertama, riantukan Bali kawantuk antuk proses vulkam sane ngawinang tanahnyane elah makeseh. Kaping kalih, topografi alam Bali akehan tegeh-endep, majurang-jurang. Terjalnyane tanah Bali 20 kantos 60derajat. Punika mawinan, manut Suyarto, antuk kawentenan punika, yaning wenten ujan bales, pastika wenten bencana longsor. Ring daerah dataran rendah wenten blabar.

Suyarto nyinahyang makudang-makudang genah sane sering longsor, sakadi Kintamani (Bangli), Petang (Badung), Tegallalang lan payangan (Gianyar), Kubu, Rendang, lan Abang (Karangasem),Pupuan, Baturiti, Penebel (Tabanan), Gerogak, Busungbiu, Sukasada, Seririt (Buleleng), miwah Mendoyo (Jembrana). Longsoran tanah punika prasida nibenin, manut skretaris Pusat Penelitian Lingkungan Hidup.

5. Contoh Orti Bali Tentang Pembangunan

NGWANGUN 

semangat idup manusa sasampun naen katibén kahanan sané nénten becik sajeroning kahuripan majanten méweh pisan. Sakadi silih sinunggilnyané ri kala manusa sadurungnyané naen sungkan utawi sakit tur karawat ring rumah sakit. Kabuatang utsaha anggén nangiang malih semangat idupnyané, antuk sokongan méntal saking kulawarga. Kearifan lokal ring Bali wénten sané ngadungang sokongan méntal sareng ngamargiang upacara.

Manut Jro Mangku Ni Luh Pariani, sané jenek ring Jln. Anyelir, Dénpasar, sané taler sinalih tunggil serati sané sampun sawatara kutus warsa ngayah ring widang bebantenan ri kala karauhin Bali Post, Sukra (5/4) lintang maosang, ri kala ida dané utawi manusa sakit napimalih naen kaoperasi biasané polih engsap ring déwéknyané, punika patut kaulapin.

Manut dané prosés ngwaliang kondisi sakadi jatimula inucap sané méweh. Yéning ring Bali nangiang semangat idup manusa nénten wantah kalaksanayang antuk sokongan moril miwah méntal kémanten, taler kabuatang sokongan saking niskala. Ida dané sané naen sakit pacang ngrasayang nerawang-rawang, ngrasa nglayang-layang, kesiab-kesiab, marasa jejeh, polih karawat ring ruang rumah sakit. Tiosan punika taler prasida kaawinang yéning polih keni baya umpaminipun kecelakaan lalu lintas ring jalan raya, miwah katibén béncana.

“Pinaka utsaha ngulapin sabda, bayu, miwah idep sang sané sungkan mangda mawali seger waras dirgayusa sakadi jatimula sakadi ri kala durung sungkan,” baosnyané.

Rabin Jro Mangku Ketut Sulang puniki taler ngwewehin, ngulapin utawi ngaokin puniki sakadi sané sampun-sampun biasané kalaksanayang olih kulawarga ring genah sang sané sungkan polih karawat utawi ring palinggih rumah sakit, wiadin yéning kecelakaan lalu lintas ring jalan raya biasané kalaksanayang ring genah kecelakaan punika kaeterang olih pamangku. Paindikan puniki patut kalaksanayang duaning manut kapercayaan, yéning atma utawi sang sané ngempu manusa nénten kaulapin kajejehin kantun magenah ring rumah sakit tur wesanannyané sang sané sungkan puyung pamuputné makelo prasida mawali kenak.

Tios ring rumah sakit, sasampuné rauh ring umah sadurungé ngranjing ka pekarangan utawi ring pamedal biasané malih kasanggra olih kulawarga antuk banten pengulap. Manut Jro Pariani sarana banten pengulap sané lumrah sering kanggén ring Dénpasar wiadin kanggén ring sajebag Bali minab nénten pateh, duaning mapaiketan sareng halang (désa, kala, patra).

“Banten sané kanggén sanistanné nganggén ayaban tumpeng lima madaging sayut sambut urip, prayascita sareng béyakaonan, pengulapan madaging pejati asoroh. Banten kaastawayang ring Siwa Raditya,” baosnyané negesang.

Intiné mapinunas majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa mangda sasampuné naen magenah ring rumah sakit salanturnyané prasida mawali bersih, mawali tegteg bayuné, kenak rahajeng dirgayusa. Saking upacara inucap taler wénten pangapti mangda kawekas nénten sungkan malih. Yéning saking logika, dadosné umat prasida nyaga kesehatan tur becik-becik nyaga déwék. Piteket moral sané meled kasinahang saking pamargi nyata upacara puniki wantah mapiuning majeng manusa mangda ngajiang atma (angkihan) sané sampun kaicén. (ian)

Advertisement

Written by nandasanjaya38@yahoo.com

I'm blink-182 fan and i'm proud of it. 4505 likes. Just another page about the most awesome band on the planet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contoh Artikel Bahasa Bali Tentang Demam Berdarah

Materi Bahasa Bali “Orti Bali”